Primjer završnog izvješća nadzornog inženjera

Primjer završnog izvješća nadzornog inženjera

Primjer završnog izvješća nadzornog inženjera:

Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji izdaje se

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA

Podaci o građevini i aktu kojim se odobrava građenje:

–       Stambena građevina, adresa

–       Investitor: ime, prezime i adresa

–       Rješenje o uvjetima građenja: KLASA

URBROJ:

Datum izdavanja:

–       Vrsta građevine: Prema Rješenju o uvjetima građenja građevina ima bruto površinu od x m2, pa sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, građevina spada u skupinu zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća/manja od x m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća/manja od x m2.

Podaci o imenovanju nadzornog inženjera, te podaci o nadziranim radovima i odgovarajućem projektu:

–       Nadzorni inženjer: ime i prezime

–     Vrste nadziranih radova: građevinski i obrtnički radovi, u koje spada:

–     iskop za temelje

–     izvedba temelja i nadtemeljnih zidova

–     donja betonska podloga

–     izvedba hidroizolacije

–     izvedba zidova prizemlja i kata, uključivo izvedbu vertikalnih ab serklaža

–     izvedba međukatnih konstrukcija nad prizemljem i katom u vidu ab ploča, s ab horizontalnim serklažima i ab nosačima, te stubišta

–     izvedba ravnog krova sa postavom slojeva hidroizolacije i termoizolacije

–     ugradnja vanjskih vrata i prozora

–     obrada fasadnih zidova

Nabrojeni radovi su izvedeni u skladu s glavnim projektom izrađenim od “ime obrta”.
Izvođač radova je: Građevinski obrt, voditelj građenja ime i prezime.

–       Nadzorni inženjer: ime i prezime

Izjava o usklađenosti građenja građevine s aktom kojim se odobrava građenje, projektima, Zakonom o gradnji i posebnim propisima, te izjava o usklađenosti iskolčenja građevine s elaboratom iskolčenja i glavnim projektom:

Izjavljujem da je građenje građevine usklađeno s Rješenjem o uvjetima građenja, projektima, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima, te da je građevinu iskolčio ovlašteni geodetski ured (“Ured ovlaštenog inženjera geodezije ime i prezime” iz grad, ime i prezime: Elaborat iskolčenja br. x

Očitovanje o manjkavostima odnosno nepravilnostima uočenim tijekom građenja, kao i o nedostacima građenja i njihovom otklanjanju, te o utjecaju na uporabljivost građevine:

Tijekom građenja nisu uočene manjkavosti odnosno nepravilnosti, kao ni nedostaci građenja, a koji bi imali utjecaj na uporabljivost građevine.

Izvješće o izmjenama tijekom izvođenja radova u odnosu na glavni projekt, te podaci o izmjenama i dopunama akta kojim se odobrava građenje:

Tijekom građenja nije bilo izmjena u odnosu na glavni projekt, a nadzor nije upoznat sa eventualnim izmjenama i dopunama Rješenja o uvjetima građenja.

Očitovanje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni glavnim projektom, a koji nemaju utjecaju na uporabljivost građevine:

Svi radovi koji su glavnim projektom bili predviđeni su i izvedeni, a drugih okolnosti koje bi mogle utjecati na uporabljivost građevine nije bilo.

Podaci o izvješćima svih nadzornih inženjera koji su bili imenovani tijekom građenja:

–       Završno izvješće nadzornog inženjera ime i prezime i datum