Što je potrebno za uporabnu dozvolu?

nelegalna gradnja

Nakon što se za vašu izgrađenu odnosno rekonstruiranu izda uporabna dozvola možete ju početi koristiti, staviti u pogon te se za nju može zatražiti rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine, nadležnom tijelu za upravne poslove graditeljstva.

Kako bi zahtjev bio odobren trebate priložiti:

 • fotokopiju građevinske dozvole, odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili  za radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta,
 • podatke o sudionicima u gradnji,
 • pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine,
 • završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine,
 • izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom (ako se radi o građevini za koju se izrađuje geodetski projekt),
 • geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama (ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru),
 • izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju (ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt) i
 • energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti.

Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo dužno je obaviti tehnički pregled građevine u roku od trideset, odnosno petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole.

Ako se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda utvrdi da je građevina izgrađena  ili radovi izvedeni na temelju građevinske dozvole izdat će se uporabna dozvola. Uporabna dozvola će se izdat na temelju:

 • da je uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija,
 •  da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, u pogledu ispunjava temeljni zahtjev za građevinu, lokacijske uvjete i drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom,
 • da je građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture određene građevinskom dozvolom
 • da su privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. uklonjeni, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta dovedeno u uredno stanje.

U slučaju da se uporabna dozvola za građevinu ili izvedene radove temelji na glavnom projektu biti će izdana u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da:

 • je uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija,
 • je građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom i
 • građevina svojom namjenom, smještajem i vanjskim mjerama svih nadzemnih i podzemnih dijelova nije protivna prostornom planu u vrijeme izrade glavnog projekta.

 

Be the first to comment

Leave a Reply