Prijava početka građenja

prijava početka građenja

Prijava početka građenja neophodan je postupak prije nego što počnete graditi, nadograđivati lili ako nastavljate svoje radove.

Investitor je ta osoba koja treba upravnom odjelu u roku od osam dana prije početka gradnje (ili nastavka gradnje) pisano prijaviti početak gradnje.

Za prijavu vam je potreban obraza koji možete pronaći na službenim stranicama grada Zagreba, i potrebno ga je ispuniti i poslati ga u gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a obrazac možete pronaći i u uredu i na licu mjesta ga ispuniti.

U obrascu je potrebno navesti klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole tj. oznaku glavnog projekta, izvođača i nadzornog inženjera. Uz prijavu je potrebno i priložiti dokaz da je u katastru formirana građevinska čestica, tako da priredite sve potrebne dokumente i informacije potrebne za prijavu.

Investitor iznimno neće priložiti kao dokaz da je u katastru formirana građevna čestica ako je za građevinu lokacijskom dozvolom određen zahvat u prostoru unutar kojeg se parcelacijskim elaboratom formira građevna čestica.  
Također prije početka gradnje, investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine.

Prijava početka građenja je izuzetno bitna, jer ako ne prijavite početak građenja ili ako nemate propisanu dokumentaciju za prijavu, posljedica toga je obustava gradnje koju naređuje građevinski inspektor na temelju Zakona o građevinskoj inspekciji.