Prijava gradilišta građevinskoj inspekciji

prijava gradilišta građevinskoj inspekciji

Početak građenja svojeg objekta morate prijaviti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje i to u roku od osam dana prije nego što počnete graditi. Prijava gradilišta građevinskoj inspekciji također spada u ovu prijavu. U prijavi morate navesti klasu, datum izdavanaj građevinske dozvole, urudžbeni broj i oznaku glavnog projekta (za jednostavme građevine i druge građevine). Treba također navesti i izvođača radova i nadzornog inženjera radova i uz prijavu priložiti dokaz da e građevna čestica formirana u katastru (ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica).

Nadležni ured u Zagrebu za graditeljstvo i prostorno uređenje će u roku od 5 dana od primitka prijave početka građenja o tome obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, inspekciju rada i građevinsku inspekciju (prijava gradilišta građevinskoj inspekciji), upravno tijelo lokalne samouprave nadležno za uređivanje komunalnog doprinosa te tijelo nadležno za utvrđivanje vodnog doprinosa. Građevinsku inspekciju je potrebno obavijestiti i o tome je li prijava potpuna.

Prije samog početka gradnje investitor je dužan provesti iskolčenje građevine (ucrtavanje tlocrta vanjskog obrisa objekta na gradilištu tj. određivanje točnog mjesta na građevnoj čestici na kojem će se graditit objekt). Iskolčenje će obaviti ovlašteni geodet. Na stanicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geoezije možete pronaći popis ovlaštenih inženjera geodezije za vaše područje.

Gradilište prije početka gradnje morate označiti pločom koja treba sadržavati ime tj. naziv tvrtke investitora, ime izvođača i projektanta, naziv i vrstu građevine koja će se graditi, naziv nadležnog tijela koje je izdalo akt na temelju kojeg se gradi, kvalifikacijsku oznaku. datum izdavanja i pravomoćnost tog akta i urudžbeni broj.

 

Ovdje je poveznica s dokumentom obrasca za prijavu početka gradilišta: prijava gradilišta građevinskoj inspekciji