Posebni uvjeti građenja

posebni uvjeti građenja

U novim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17) promijenjena je procedura izdavanja građevinskih dozvoli. To će se reflektirati kod izgradnje većine građevina na način da neće biti potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, već samo lokacijsku dozvolu. Posebni uvjeti građenja, koje treba dati javnopravno tijelo, i potvrda glavnog projekta potrebna je kako bi nadležno tijelo za gradnju i prostorno uređenje ubrzalo postupak izdavanja građevinske dozvole.

Inspekcija za zaštitu od požara dužna je postupati po pitanju zaštite od požara na sljedeći način:

1. Postupci kod ishođenja posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu prema Zakonu o prostornom uređenju

Sukladno članku 125. Zakona o prostornom uređenju (N.N. br. 153/13) za navedene slučajeve izdaje se lokacijska dozvola, te se pribavljaju i posebni uvjeti građenja javnopravnih tijela. Uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta prilaže se:

  • jedan primjerak kompletnog idejnog projekta (original) izrađen u skladu s posebnim propisom
  • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi sukladno Tar. broju 17.

Uredbe o tarifi upravnih pristojbi u iznosu od 70,00 HRK.
Nakon obavljenog pregleda Idejnog projekta iz područja zaštite od požara Ministarstvo unutarnjih poslova ili nadležna, policijska uprava u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva mora izdati tražene posebne uvjete ili odbiti zahtjev.

2. Postupci prilikom izdavanja posebnih uvjeta za izradu glavnog projekta prema Zakonu o građenju

Investitor je prije podnošenja zahtjeva za potvrdu glavnog projekta dužan ishoditi posebne uvjete na temelju zakona koji sadrži osnovne dokumente koji su značajni za osiguranje temeljnih zahtjeva zaštite od požara za građevinu.

Uz zahtjev treba priložiti:

  • tehnički opis i skice
  • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristrojbi u iznosu od 70,00 HRK

3. Postupci kod ishođenja potvrde glavnog projekta

Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta (podnosi investitor) potrebno je predati uz priložena:

  • dva primjerka elaborata zaštite od požara
  • jedan primjerak iz svih knjiga glavnog projekta
  • dokaz o uplaćenoj glavnoj pristrojbi u iznosu od 350,00 HRK

4. Postupak kod odstupanja od temeljnih zahtjeva

Izmjenama članka 16. Zakona o gradnji se  ponovno inspekcija zaštite od požara uključuje u postupak odobravanja
odstupanja od temeljnih zahtjeva sigurnosti u slučaju požara za građevinu. MUP će temeljem zaprimljenog zahtjeva investitora, Rješenja Ministarstva kulture o upisu u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili građevine koje se nalaze u kulturno-povijesnoj cjelini upisane u taj Registar te Elaborata zaštite od požara donijeti mišljenje u smislu predviđenih mjera zaštite od požara.

5. Nalog za plaćanje propisane upravne pristojbe za provedbu navedenih postupaka

Nalog za plaćanje propisane upravne pristojbe popunjava se na sljedeći način:
Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
IBAN ili br. računa primatelja: HR1210010051863000160
Model-poziv na br. primatelja: 64-5002-713-(OIB platitelja)
Iznos:70,00 HRK (350,00 HRK)
Opis plaćanja:
DRŽAVNA UPRAVNA PRISTOJBA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNIH UVJETA GRADNJE
ili
DRŽAVNA UPRAVNA PRISTOJBA ZA DAVANJE POTVRDE NA GLAVNI PROJEKT.