Građevinska dozvola za nadogradnju

građevinska dozvola za nadogradnju

Građevinska dozvola za nadogradnju je svakako potrebna, a potrebna je i za rekonstrukciju i za nadogradnju postojeće stambene zgrade.

Uzmimo za primjer da želite nadograditi jedan kat na svojoj postojećoj legalnoj kući:

Za nadogradnju postojeće stambene zgrade potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i nadogradnju stambene zgrade, kao što je već navedeno.
Jedini uvijet za to je da postojeća zgrada ima važeću građevinsku dozvolu ili izdano Rješenje o izvedenom stanju.

Cijena izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole ovisi o kompleksnosti zahvata i kvadraturi i varira ovisno i o veličini zahvata: Sama cijena građevinske dozvole je 800 kuna (te 600 kuna za uporabnu dozvolu). Ali, kao što je već spomenuto, tu nisu uključene cijene priključaka (voda i odvodnja, struja, plin) i također komunalni i vodni doprinosi. Cijene tih priključaka i doprinosa ovise o lokaciji gradnje (Zagreb ima IV različite komunalne zone). Doprinosi se plaćaju za razliku volumena postojeće kuće te nadogradnje.

Građevinska dozvola za nadogradnju ima istu cijenu kao i “obična” građevinska dozvola.
Prije izrade projektne dokumentacije, ako posjedujete jednu od navedenih dozvola, potrebno je provjeriti u Prostornom planu da li vam se dozvoljava nadogradnja kata obzirom na urbanističke uvjete.

Ako je građevina ozakonjena kao nedovršena sa ravnim krovom, bez građevinske dozvole, ali u skladu sa glavnim projektom može se izvesti kosi krov bez nadozida ili sa nadozidom do najviše 0,6 m bez mogućnosti njegova povećanja (bez građevinske dozvole).