Geodetski projekt

Geodetski projekt je glavni dio projekta za ishodovanje građevinske dozvole. Njime se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Izrađuje se u dva dijela,  sukladno fazama  projektiranja, izgradnje i završnog nadzora izvedenih radova:

  – geodetski projekt I. dio

  • Naslovna stranica geodetskog projekta.
  • Prikupljeni podaci o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata.
  • Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu.
  • Izvješće o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata.
  • Javne isprave izdane od strane katastarskog ureda odnosno zemljišnoknjižnog odjela općinskog suda nakon provedenog usklađenja stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i stanja u naravi ako je isto potrebno.
  • Prikaz građevne čestice i smještaj jedne ili više građevina (u daljnjem tekstu: geodetska situacija građevine).

  – geodetski projekt II. dio

  • Geodetski elaborat kojim se formira građevna čestica (parcelacijski elaborat)
  • Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina.

U praksi to funkcionira ovako..

Kako bi izradio geodetski situacijski nacrt, geodetski stručnjak treba snimiti postojeće stanje na terenu. Na temelju toga arhitekt može početi sa projektiranjem. U skladu s odredbama prostornog plana , arhitekt projektira građevinu i predlaže ako je potrebno formiranje građevne čestice. Na temelju podataka iz arhitektonskog projekta izrađenog na geodetskom situacijskom nacrtu izrađuje se i geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina. Elaborat se potvrđuje od strane nadležnog katastarskog ureda davanjem potvrde koja se prilaže elaboratu.Time je Geodetski projekt završen te se ulaze u Zbirku geodetskih projekata.

Zahtjevu za izdavanje potvrde glavnog projekta prilažu se potvrđeni geodetski elaborat skupa s glavnim projektom kojeg sačinjavaju arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektrotehnički projekt i strojarski projekt. Potom se može podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu.  Ako je izgrađena čestica prije ishodila građevinsku dozvolu, stranka podnosi zahtjev za aktivaciju parcelacije nadležnom katastarskom uredu kojem prilaže izvršnu građevinsku dozvolu. Upravni postupak  pokreće katastarski ured te donosi rješenje kojim se evidentiraju katastarske čestice koje čine građevnu parcelu.

Nakon formiranja čestice pristupa se iskolčenju, odnosno prijenosu tlocrta građevina na terenu unutar obuhvata zahvata. Iskolčenje obavlja ovlašteni inženjer geodezije na temelju podataka o koordinatama lomnih točaka građevine iskazanih u geodetskom projektu I. dio. O izvršenom iskolčenju građevine ovlašteni geodetski stručnjak daje izjavu u pisanom obliku da je građevina iskolčena u skladu s podacima iz geodetskog projekta I. dio.

Ako je zgrada izgrađena u skladu s geodetskim projektom i o tome, geodetski stručnjak daje izjavu koja je sastavni dio zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole. Nakon što se uporabna dozvola izda, izgrađena građevina se može početi koristiti.

Nakon ishođena uporabne dozvole, stranka treba podnijeti zahtjev za aktivaciju postupa evidentiranja podataka o zgradama i drugim građevinama nadležnom katastarskom uredu u kojem prilaže izvršnu uporabnu dozvolu.

Katastarski ured će pokrenuti upravni postupak te donijeti rješenje  kojim se u katastarskom operatu, nakon njegove pravomoćnosti, evidentiraju podaci o zgradama i drugim građevinama.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply