Bitni zahtjevi za građevinu

Bitni zahtjevi za građevinu

Svaka građevina koju se izgradi mora ispunjavati bitne zahtjeve tijekom svog trajanja (ovisno o kakvoj se vrsti građevine radi). Bitni zahtjevi za građevinu koje građevina mora ispunjavati definirani su Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona, drugi uvjeti koji su određeni posebnim propisima koji mogu imati utjecaj na bitne zahtjeve za građevinu.

Bitni zahtjevi za građevinu su:

Mehanička otpornost i stabilnost

Ovo se odnosi na ona djelovanja na građenje i korištenje koja su predvidiva i moramo osigurati da ta djelovanja ne prouzroče:

 • Rušenje dijelova građevine ili cijele građevine
 • Deformacije do nedopuštenog stupnja
 • Oštćenje građevnog sklopa ili opreme zbog deformacija nosive konstrukcije
 • Prevelika oštećenja u odnosu na uzrok tih oštećenja

Zaštita od požara

Mjere sigurnosti koje osiguravaju da se u slučaju požara:

 • Očuva nosiva konstrukcija i njena nosivost, nakon nekog vremena određenog posebnim propisima
 • Spriječi širenje dima i vatre unutar građevine
 • Spriječi širenje vatre na zgrade pored građevine
 • Postoji plan evakuacije odnosno osiguran izlaz osoba iz građevine u slučaju požara
 • Omogući zaštita spašavatelja

Higijena, zdravlje i zaštita od požara

Mjere opreza da higijenu, zdravlje i okoliš ne ugrožava:

 • Oslobađanje štetnih plinova, para i drugih otrovnih pari (primjerice onečišćenje zraka)
 • opasno zračenje
 • onečišćenje voda i tla
 • Neprimjereno odvođenje otpadnih i oborinskih voda, plinova, dima te tekućeg otpada
 • Nezakonsko postupanje s krutim otpadom
 • Sakupljanje vlage u pojedinim dijelovima građevine
 • Sigurno korištenje zgrade tako da se tijekom uporabe zgrade izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine koje mogu nastati kao posljedica poskliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara i eksplozije

Zaštita od buke

Za određenu vrstu zgrade postoje određena mjerila i propisi koliko glasne mogu biti određene aktivnosti. Ovaj bitni propis se odnosi na to da zvuk što ga zamjećuju osobe koje borave u građevini ili u njezinoj blizini bude na razini koja ne ugrožava zdravlje, ne ugrožava noćni mir i ima zadovoljavajuće uvjete za odmor i mir.

Ušteda energije i toplinska zaštita

Ovaj poseban uvjet se odnosi na to da u odnosu na mjesne klimatske uvjete, potrošnja energije prilikom korištenja uređaja za grijanje, hlađenje ili provjetravanje prostorija bude jednaka ili manja od propisane razine (nikako viša), a da za osobe koje borave u toj građevini budu osigurani odgovarajući klimatski uvjeti.