Završno izvješće nadzornog inženjera

Završno izvješće nadzornog inženjera

Završno izvješće nadzornog inženjera mora sadržavati ove elemente:

– Broj građevinske dozvole, datum izdavanja i naziv građevine
– Podatke o imenovanju nadzornog inženjera
– Izjavu o usklađenosti građenja s projektima, dozvolom i zakonom o gradnji
– Izjavu o usklađenosti iskolčenja koje je obavio ovlašteni inženjer geodezije
– Očitovanje o eventualnim nepravilnostima tijekom izvođenja radova
– Izvješće o eventualnim izmjenama tijekom izvođenja radova

Primjer “Završno izvješće nadzornog inženjera”

Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji N.N. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 izdaje se

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA

Podaci o građevini i aktu kojim se odobrava građenje:

–       Stambena građevina, adresa

–       Investitor: ime, prezime i adresa

–       Rješenje o uvjetima građenja: KLASA: UP/I-361-06/12-01/75

URBROJ: 2182/01-08-13-15

Datum izdavanja:

–       Vrsta građevine: Prema Rješenju o uvjetima građenja građevina ima bruto površinu od 259.74 m2, pa sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, građevina spada u skupinu zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2.

Podaci o imenovanju nadzornog inženjera, te podaci o nadziranim radovima i odgovarajućem projektu:

–       Nadzorni inženjer: ime i prezime (akt o imenovanju br. 10-2013)

–     Vrste nadziranih radova: građevinski i obrtnički radovi, u koje spada:

–     iskop za temelje

–     izvedba temelja i nadtemeljnih zidova

–     donja betonska podloga

–     izvedba hidroizolacije

–     izvedba zidova prizemlja i kata, uključivo izvedbu vertikalnih ab serklaža

–     izvedba međukatnih konstrukcija nad prizemljem i katom u vidu ab ploča, s ab horizontalnim serklažima i ab nosačima, te stubišta

–     izvedba ravnog krova sa postavom slojeva hidroizolacije i termoizolacije

–     ugradnja vanjskih vrata i prozora

–     obrada fasadnih zidova

Nabrojeni radovi su izvedeni u skladu s glavnim projektom izrađenim od ime obrta.
Izvođač radova je: Građevinski obrt, voditelj građenja ime i prezime.

–       Nadzorni inženjer: ime i prezime (akt o imenovanju br. 10-2013)

–     Sukladno članku 186. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, stručni nadzor građenja zgrade provodio se samo u odnosu na ispunjavanje bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti te uštede energije i toplinske zaštite.

Izjava o usklađenosti građenja građevine s aktom kojim se odobrava građenje, projektima, Zakonom o gradnji i posebnim propisima, te izjava o usklađenosti iskolčenja građevine s elaboratom iskolčenja i glavnim projektom:

Izjavljujem da je građenje građevine usklađeno s Rješenjem o uvjetima građenja, projektima, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima, te da je građevinu iskolčio ovlašteni geodetski ured (“Ured ovlaštenog inženjera geodezije ime i prezime” iz grad, ime i prezime: Elaborat iskolčenja br.: UBB – 21/14).

Očitovanje o manjkavostima odnosno nepravilnostima uočenim tijekom građenja, kao i o nedostacima građenja i njihovom otklanjanju, te o utjecaju na uporabljivost građevine:

Tijekom građenja nisu uočene manjkavosti odnosno nepravilnosti, kao ni nedostaci građenja, a koji bi imali utjecaj na uporabljivost građevine.

Izvješće o izmjenama tijekom izvođenja radova u odnosu na glavni projekt, te podaci o izmjenama i dopunama akta kojim se odobrava građenje:

Tijekom građenja nije bilo izmjena u odnosu na glavni projekt, a nadzor nije upoznat sa eventualnim izmjenama i dopunama Rješenja o uvjetima građenja.

Očitovanje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni glavnim projektom, a koji nemaju utjecaju na uporabljivost građevine:

Svi radovi koji su glavnim projektom bili predviđeni su i izvedeni, a drugih okolnosti koje bi mogle utjecati na uporabljivost građevine nije bilo.

Podaci o izvješćima svih nadzornih inženjera koji su bili imenovani tijekom građenja:

–       Završno izvješće nadzornog inženjera ime i prezime i datum