Zakoni

Propisi iz područja gradnje

Zakoni

 • Zakon o gradnjistupio na snagu 1. siječnja 2014.
  („Narodne novine“ broj 153/13.)
 • Zakon o građevnim proizvodima
  („Narodne novine“ broj 76/13., 30/14.)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 78/15.)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  („Narodne novine“ broj 78/15)

  Napomena:  Ovaj Zakon stupio je na snagu 25. srpnja 2015., osim odredbe članka 42. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. lipnja 2017.  Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestao je važiti Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.).

 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13.)

Uredbe

 • Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 117/07., 25/08., 69/10., 19/13., 40/14.)
 • Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju
  („Narodne novine“ broj 46/13.)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  („Narodne novine“ broj 98/12.)
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
  („Narodne novine“ broj 37/14., 154/14.)

Uredbe EU

 • Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ
  (Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5)
  Napomena: Puna primjena Uredbe (EU) br. 305/2011 stupila je na snagu 01. srpnja 2013. godine
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda
  (Službeni list Europske unije L 157, 27.5.2014., str. 76)
  (stupa na snagu 16. lipnja 2014. godine)
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda
  (Službeni list Europske unije L 159, 28.5.2014., str. 41)
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1062/2013 оd 30. listopada 2013. o formatu europske tehničke ocjene za građevne proizvode
  (Službeni list Europske unije L 289, 31.10.2013., str. 42)
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 157/2014 оd 30. listopada 2013. o uvjetima za objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na web-stranicama
  (Službeni list Europske unije L 52, 21.2.2014., str. 1)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1291/2014 od 16. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja ploča na osnovi drva obuhvaćenih normom EN 13986 te zidnih obloga i lamperije od punog drva obuhvaćenih normom EN 14915 s obzirom na njihovu sposobnost protupožarne zaštite kada se upotrebljavaju za oblaganje zidova i stropova
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 25)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1292/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja određenih drvenih podnih obloga bez premaza iz norme EN 14342 s obzirom na reakciju na požar
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 27)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1293/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe, bez ispitivanja, metalnih nosača žbuke i profila za unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-1, metalnih nosača žbuke i profila za vanjsko žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćnih i dodatnih metalnih profila obuhvaćenih usklađenom normom EN 14353 s obzirom na njihove reakcije na požar
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 29)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 68, 15.3.2016, str. 4–11)
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1936/2015 оd 8. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ventilacijskih kanala i cijevi za prozračivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1958/2015 od 1. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava geosintetike i povezanih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2015., str.181)
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1959/2015 od 1. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava proizvoda za odvodnju otpadnih voda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

Pravilnici

 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  („Narodne novine“ broj 79/14., 41/15., 75/15.)
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata
  („Narodne novine“ broj 98/99. i 29/03.)
 • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste
  („Narodne novine“ broj 53/02.)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
  („Narodne novine“ broj 108/04.)

  NAPOMENA: stupanjem na snagu Pravilnika o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine („Narodne novine“ broj 43/14) i Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14) prestaju važiti odredbe članka 12. i članka 13. ovoga Pravilnika

 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
  („Narodne novine“ broj 78/13.)
 • Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode
  („Narodne novine“ broj 103/08.)

  Odluka ministra o sustavima ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda

 • Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda
  („Narodne novine“ broj 103/08., 147/09., 87/10., 129/11.)
 • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda
  („Narodne novine“ broj 113/08.)
 • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima
  („Narodne novine“ broj 85/15.)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
  („Narodne novine“ broj 136/06., 135/10., 14/11., 55/12.)
 • Pravilnik o kontroli projekata
  („Narodne novine“ broj 32/14.)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
  („Narodne novine“ broj 32/14., 69/14, 27/15)
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište
  („Narodne novine“ broj 42/14.)
 • Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
  („Narodne novine“ broj 43/14.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru
  („Narodne novine“ broj 47/14.)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  („Narodne novine“ broj 48/14., 150/14., 133/15., 22/16., 49/16., 87/16.)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
  („Narodne novine“ broj 64/14., 41/15., 105/15., 61/16.)
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
  („Narodne novine“ broj 111/14., 107/15.)
 • Pravilnik o održavanju građevina
  („Narodne novine“ broj 122/14.)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  („Narodne novine“ broj  73/15.)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  („Narodne novine“ broj  73/15.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
  („Narodne novine“ broj  77/15.)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
  („Narodne novine“ broj  129/15.)

Naputak

 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem
  („Narodne novine“ broj 56/14.)

Tehnički propisi

 • Tehnički propis za prozore i vrata
  („Narodne novine“ broj 69/06.)

  Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata

 • Tehnički propis za zidane konstrukcije
  („Narodne novine“ broj 01/07.)

  Obzirom da je skup nizova normi HRN EN 1990., HRN EN 1991, HRN EN 1996, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 31. prosinca 2012. godine, projekti zidanih konstrukcija se (uzimajući u obzir članak 17. stavak 2. Tehničkog propisa za zidane konstrukcije) smiju projektirati u skladu s tim nizovima normi.

 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
  („Narodne novine“ broj 03/07.)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama
  („Narodne novine“ broj 03/07.)
 • Tehnički propis za drvene konstrukcije
  („Narodne novine“ broj 121/07., 58/09., 125/10., 136/12.)

  Obzirom da se očekuje da skup nizova normi HRN EN 1990., HRN EN 1991., HRN EN 1995., HRN EN 1997 i HRN EN 1998 bude dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 30. lipnja 2013. godine, projekti drvenih konstrukcija morat će se izrađivati u skladu s tim nizovima normi nakon toga datuma. Glavni projekti izrađeni u skladu s priznatim tehničkim pravilima na način određen Tehničkim propisom za drvene konstrukcije valjani su dokument za upravne i druge postupke odobravanja početka građenja te početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.

 • Akcijski plan za implementaciju Europske direktive o energetskim svojstvima zgrada u hrvatsko zakonodavstvo (pdf)

  Zaključak (pdf)

  Prihvaćen na 14. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 10. travnja 2008.

 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama
  („Narodne novine“ broj 87/08. i 33/10.)

  Radi bolje primjene propisa objavljujemo kartu godišnjeg broja grmljavinskih dana Republike Hrvatske u boji
  Napomena: U slučaju spora mjerodavna je karta iz Priloga 1. Tehničkog propisa („Narodne novine“ broj 33/10.)

 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
  („Narodne novine“ broj 110/08.)
 • Tehnički propis za čelične konstrukcije
  („Narodne novine“ broj 112/08., 125/10., 73/12., 136/12.)

  Obzirom da je skup nizova normi HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1993, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 30. travnja 2013. godine, projekti čeličnih konstrukcija se mogu izrađivati u skladu s tim nizovima normi nakon toga datuma, a moraju se projektirati u skladu s tim nizovima normi nakon 30. lipnja 2013. godine. Glavni projekti izrađeni u skladu s priznatim tehničkim pravilima na način određen Tehničkim propisom za čelične konstrukcije valjani su dokument za upravne i druge postupke odobravanja početka građenja te početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.

 • Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona
  („Narodne novine“ broj 119/09., 125/10., 136/12.)

  Obzirom da je skup nizova normi HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1993, HRN EN 1994, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 30. travnja 2013. godine, projekti spregnutih konstrukcija od čelika i betona mogu se izrađivati u skladu s tim nizovima normi nakon toga datuma., a moraju se projektirati u skladu s tim nizovima normi nakon 30. lipnja 2013. godine. Glavni projekti izrađeni u skladu s priznatim tehničkim pravilima na način određen Tehničkim propisom za spregnute konstrukcije od čelika i betona valjani su dokument za upravne i druge postupke odobravanja početka građenja te početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.

 • Tehnički propis za betonske konstrukcije
  („Narodne novine“ broj 139/09., 14/10., 125/10., 136/12.)

  Obzirom da je skup nizova normi HRN EN 1990., HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 30. travnja 2013. godine, projekti betonskih konstrukcija mogu se izrađivati u skladu s tim nizovima normi nakon toga datuma, a moraju se projektirati u skladu s tim nizovima normi nakon 30. lipnja 2013. godine. Glavni projekti izrađeni u skladu s hrvatskim prednormama na način određen

  Tehničkim propisom za betonske konstrukcije valjani su dokument za uprave i druge postupke odobravanja početka građenja te početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.

 • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
  („Narodne novine“ broj 5/10.)
 • Tehnički propis o građevnim proizvodima
  („Narodne novine“ broj 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11., 130/12., 81/13., 136/14., 119/15.)
 • Tehnički propis za aluminijske konstrukcije
  („Narodne novine“ broj 80/13.)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  („Narodne novine“ broj 128/15.) – stupa na snagu 01.01.2016.
 • Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
  („Narodne novine” broj 4/15., 24/15., 93/15., 133/15 ., 36/16., 58/16., 104/16.)

Propisi koji su prestali važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja:

 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji
  („Narodne novine“ broj 76/07., pdf, 38/09., 55/11., 90/11., 50/12.)
  Vezani zakoni:
  Zakon o zaštiti okoliša
  („Narodne novine“ broj 80/13. članak 278. stavak 2.)
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
  („Narodne novine“ broj 55/12. članak 31. stavak 6.)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja
  („Narodne novine“ broj 69/09., 128/10., 136/12., 76/13.)
 • Zakon o građevnim proizvodima
  („Narodne novine“ broj 86/08., 25/13.)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  („Narodne novine“ broj 90/11.)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  („Narodne novine“ broj 101/11.)
 • Zakon o gradnji
  („Narodne novine“ broj 175/03. i 100/04. redakcijski pročišćeni tekst)
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
  („Narodne novine“ broj 116/07., 56/11.)
 • Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada
  („Narodne novine“ broj 90/10., 111/10., 55/12.)
 •  Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
  („Narodne novine“ broj 21/09., 57/10., 126/10., 48/11., 81/12., 68/13.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika
  („Narodne novine“ broj 6/00.)