Lakše izdavanje dozvola za građenje Zakonom o gradnji

Lakše izdavanje dozvola Zakonom o gradnji

Izmjene Zakona o gradnji kojima bi se trebao omogućiti pravodobni početak gradnje većeg broja kapitalnih građevina, što je povezano sa ugovorima sklopljenima od strane države kojima će se istoj omogućiti ispunjenje obaveza koje su preuzete sa tim ugovorima, puštene su u saborsku proceduru.

Predloženim izmjenama pokušat će se poboljšati učinkovitost zakona kako bi se olakšalo izdavanje građevnih i uporabnih dozvola te, na kraju, i sama izgradnja; vlasnici zgrada, odnosno njihove obaveze prema državi će time biti ublažene.

Zakon će urediti novo razvrstavanje građevina što ovisi o zahtjevnosti gradnje – sa sadašnjih 5 smanjit će se na 3 skupine, bit će uređena i dopuštena odstupanja u građenju koja će se odnositi na sve građevine te će projektant glavnog projekta moći odrediti obvezu izvedbenog projekta; bit će uređeno i pitanje posebnih uvjeta te potvrde glavnog projekta za građenje građevina kojima nije potrebna lokacijska dozvola.

Izmjenama Zakona o gradnji proširit će se i dokazivanje pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole za one građevine koje su od interesa za državu ili se nalaze na zemljištu koje je u posjedu države i jedinica lokalne samouprave. Također, bit će uređeno i pitanje za izdavanje privremenih uporabnih dozvola za građevie koje su od državnog interesa ukoliko građevinska čestica nije formirana.

Evidentiranje građevina u zemljišnim knjigama i katastru bit će omogućeno bez uporabne dozvole prema predloženim izmjenama zakona (uz obaveznu zabilježbu kako ista nije priložena). Bit će potrebna i obaveza kojom se evidentiraju građevine bez izdane uporabne dozvole u katastar vodova.

Be the first to comment

Leave a Reply