Zahtjev za uporabnu dozvolu

Zahtjev za uporabnu dozvolu

Investitor je ona osoba koja je dužna podnijeti zahtjev za uporabnu dozvolu tj. vlasnik građevina. Zahtjev za uporabnu dozvolu predaje se nadležnom upravnom tijelu. Popis nadležnih tijela možete pronaći na službenim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Zahtjevu treba priložiti:

 • Primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili za radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta
 • Osnovne podatke o suradnicima u gradnji
 • Izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (na pismeno)
 • Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine
 • Također izjava inženjera geodezije da je građevina građena tj. da su radovi rađeni u skladu s geodetskim projektom ako je za građevinu potreban geodetski projekt
 • Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru (geodetski elaborat vodova (infrastrukture)), koji je ovjerilo nadležno tijelo države za izmjeru i katastar nekretnina tj. geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave (ako se radi o građevini za koju je potreban geodetski elaborat), a evidentira se u katastru tj. katastru vodova
 • Također izjava i ovlaštenog inženjera geodezije o tome da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom iskolčenja (ako se radi o građevini za koju se NE izgrađuje geodetski projekt)
 • Ako se zahtjev odnosi na zgradu koja mora ispunjavati uvjete energetske učinkovitosti potreban je i energetski certifikat zgrade

 

Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole izdaje se u roku od osam dana, od dana obavljenoga tehničkog pregleda, ako se utvrdi da:

 • je uz zahtjev za izdavanje priložena propisana dokumentacija
 • je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom
 • je građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine te uređaje komunalne ili druge infrastrukture
 • su privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, neutrošenih građevinskih i drugih materijala, otpada i slično, uklonjeni,  oprema gradilišta, a da je zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta dovedeno u uredno stanje.