Tehnički pregled zgrade

tehnički pregled zgrade

Na temelju Zakona o gradnji,

Nadležno tijelo graditeljstva dužno je u roku od 30 dana nakon primitka zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole obaviti tehnički pregled zgrade (u svrhu kontrole da je zgrada izgrađena u skladu sa svim propisima i građevinskom dozvolom). Prije nego što se obavi tehnički pregled zgrade, tijelo graditeljstva koje je zaduženo za izdavanje uporabne dozvole osniva povjerenstvo za obavljanje tehničkog pregleda, imenuju predsjednika povjerenstva i određuju tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima. Državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima odabiru svog predstavnika koji je također član povjerenstva i određuju mjesto i vrijeme kada će se održati tehnički pregled

Predstavnik povjerenstva za tehnički pregled građevine ne može biti osoba koja je obavljala neke od poslova vezano za građenje građevine (projektiranje, kontrola projekta, nostrifikacija projekta, stručni nadzor ili građenje građevine) za koju je zatražena uporabna dozvola.

Može se dogoditi da tijelo graditeljstva neće osnivati povjerenstvo i da će odluku o izdavanju uporabne dozvole donijeti bez tehničkog pregleda, ako je:

  • Ako je zahtjev za uporabnu dozvolu nerazumljiv ili ima neke druge formalne nedostatke zbog kojih zahtjev nije valjan tj. ako zahtjev nije upotpunjen i ako se ti nedostaci ne otklone u određenom roku
  • građevina bez valjane građevinske dozvole
  • odlučeno da se može obnoviti građevinska dozvola
  • u tijeku postupak za poništenje građevinske dozvole.

Na tehničkom pregledu moraju biti prisutni svi članovi povjerenstva i naravno njihov predstavnik, svi sudionici u izgradnji zgrade, a povjerenstvu se moraju dati svi dokumenti, podaci i izjave koji su potrebni za tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole.

Predsjednik povjerenstva može odgoditi tehnički pregled zgrade ako neki od sudionika u izgradnji građevine ne sudjeluje u tehničkom pregledu.

Provedba tehničkog pregleda

Povjerenstvo obavlja očevid nad građevinom za koju je zatražena uporabna dozvola. Povjerenstvo mora imati uvid u dokumentaciju koja je priložena uz zahtjev za uporabnu dozvolu i dokumentaciju o građevinskoj dozvoli i ostalim propisima u skladu s kojima je zgrada izgrađena.

Osim članova povjerenstva, neke radnje na tehničkom pregledu mogu obaviti i stručne osobe koje nisu članovi povjerenstva.

Ako se tijekom tehničkog pregleda otkriju neki nedostaci na građevini (uvjeti nesmetanog pristupa, neusklađenost s lokacijskim uvjetima, nepriključenost na javnu i prometnu površinu i komunalije), ako se ti nedostaci ne mogu otkloniti bez da se mijenja građevinska dozvola, predsjednik povjerenstva određuje rok do kojeg se moraju ti nedostaci otkloniti.

Ako se najkasnije u roku od 30 dana ne dostavi zapisnik s kontrolnog pregleda, povjerenstvo će pismenim putem zatražiti dostavu tog zapisnika. Ako se ni onda zapisnik ne dostavi (u roku od 8 dana), tada će se smatrati da je nedostatak otklonjen i tijelo graditeljstva će izdati uporabnu dozvolu.

Tijelo graditeljstva odbit će zahtjev za izdavanje uporabne dozvole ako:

  • investitor u zadanom roku ne otkloni nedostatke
  • investitor u roku od 15 dana ne obavijesti tijelo graditeljstva i članove povjerenstva da su utvrđeni nedostaci otklonjeni