Tehnički pregled građevina

Tko obavlja tehnički pregled i u kojem roku?

Tijelo graditeljstva osniva povjerenstvo koje obavlja tehnički pregled. Od primitka urednog zahtjeva tijelo graditeljstva je dužno obaviti tehnički pregled građevine u roku od 30 dana. Tijelo graditeljstva je dužno obavijestiti investitora o mjestu, danu i satu održavanja tehničkog pregleda. Nazočnost sudionika u gradnji pri tehničkom pregledu je dužan osigurati investitor.

Tko određuje sastav povjerenstva za tehnički pregled?

Predsjednika povjerenika i odrađivanje tijela i pravne osobe koje upućuju svog predstavnika kao člana povjerenstva imenuje tijelo graditeljstva. Stručni djelatnici tijela graditeljstva i predstavnici onih tijela državne uprave i pravnih osoba koja su izdala posebne uvjete i potvrde i drugih tijela državne uprave i pravnih osoba koje odradi tijelo graditeljstva su članovi povjerenstva.

Tko obavlja tehnički pregled za građevine za koje nije potrebna građevna dozvola?

Tehnički pregled obavlja stručni djelatnik tijela graditeljstva ukoliko za građevinu nije potrebna građevinska dozvola.

Koja je zadaća povjerenstva za tehnički pregled građevine?

Na tehničkom pregledu članovi povjerenstva utvrđuju izgradnju građevine u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno lokacijskom dozvolom i tehničkim propisima za određenu građevinu. Nakon obavljenog tehničkog pregleda sastavlja se zapisnik u kojem članovi povjerenstva unose mišljenje o tome može li se izgrađena građevina koristiti ili se moraju prvo ukloniti utvrđeni nedostaci. Ili se ne može izdati uporabna dozvola.  Nakon obavljenog tehničkog pregleda, predsjednik povjerenstva, odnosno stručni djelatnik koji je obavio tehnički pregled je dužan dostaviti zapisnik tijelu graditeljstva.

Koja je dužnost i obveza investitora pri tehničkom pregledu građevine?

Najkasnije na  dan tehničkog pregleda, investitor je dužan dati na uvid povjerenstvu za tehnički pregled dokumentaciju, situacijski nacrt izgrađene građevine. Nacrt je dio geodetskog elaborata koje je ovjerilo nadležno tijelo za katastar i geodetske poslove, a izradila osoba registrirana za obavljanje djelatnosti. Također investitor mora dati na uvid dokaz uporabljivosti građevinskog proizvoda. Također su potrebna izvješća revidenata o obavljenoj kontroli te završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine.

U slučaju da je investitor fizička osoba koja je sagradila građevinu za svoje potrebe, stručnom djelatniku tijela graditeljstva prilaže samo rješenje o imenovanju nadzornog inženjera.

Investitor nije dužan priložiti rješenje o imenovanju nadzornog inženjera ako se radi o gradnji obiteljske građevinske (bruto) površine do 150m2.

Početak pokusnog rada (ukoliko postoji potreba ispitivanja bitnih zahtjeva za građevinu) investitor mora prijaviti tijelima državne uprave i pravnim osobama koje su izdale posebne uvjete i potrebe.

Be the first to comment

Leave a Reply