Sadržaj glavnog projekta

sadržaj glavnog projekta
uporabna dozvola

Sadržaj glavnog projekta je detaljno opisan u pravilniku o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o gradnji.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na projekt odnose se i na:

1. projekt dijela građevine

2. tipski projekt

3.  projekt uklanjanja

4. odgovarajući projekt pojedine struke

5.projekt kojega je izradio samo jedan projektant

osim ako ovim Pravnikom nije drukčije određeno.

Projekti se vezuju u zajedničku mapu (dimenzija 21,0 x 29,7 cm), može ih biti i više od jedne, te to mora biti tako obavljeno da se projekt ne može naknadno izmjenjivati.

Sadržaj glavnog projekta mora sadržavati opći i tehnički dio. Projekt u općem dijelu obvezno sadrži:

1. naslovnu stranicu projekta,

2. sadržaj mape

3. popis svih mapa projekta, uz navođenje projektanata koji su ih izradili

4. popis suradnika

Članak 7. – Naslovna stranica svake mape projekta obvezno sadrži:

1. naziv i sjedište odnosno ime, adresu i OIB osobe registrirane za poslove projektiranja koji je izradio projekt

2. naziv i sjedište, odnosno ime i adresu investitora

3. naziv građevine ili njezinog dijela

4. lokaciju građevine (adresa i/ili katastarska čestica i katastarska općina odnosno podaci o obuhvatu zahvata u prostoru)

5. zajedničku oznaku svih mapa koje su sastavni dijelovi cjelovitog projekta

6. razinu razrade odnosno namjenu projekta

7. strukovnu odrednicu projekta i naziv projektiranog dijela građevine na kojeg se projekt odnosi

8. redni broj mape u nizu mapa koje čine cjeloviti projekt

9. ime, te potpis i otisak pečata projektanta u originalu

10. ime, te potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu i otisak pečata projektantskog ureda u originalu

11. mjesto i datum izrade projekta

12. površinu dimenzija 9 x 9 cm u gornjoj desnoj četvrtini naslovne stranice bez teksta ili drugog sadržaja, namijenjenog ovjeri tijela nadležnog za izdavanje građevinske dozvole.

Ako u prijektiranju sudjeluje više projektanata, tada svaka naslovna stranica svake mape treba sadržavat njihov potpis i pečat. Ako pojedina mapa podliježe kontroli projekta, na poleđini naslovne strane treba biti predviđen prostor za pečat i potpis ovlaštenog revidenta.

Članak 8. – Tekstualni, proračunski, tablični i drugi tehnički dijelovi projekta, osim grafičkih prikaza, moraju sadržavati:

1. na svakoj stranici naziv projektantskog ureda koji je izradio projekt, naziv građevine, mjesto, datum izrade i numeraciju stranica priloga

2. na završnoj stranici uz podatke iz podstavka 1. ovoga stavka i potpis i otisak pečata projektanta koji je izradio prilog.

Grafički prikazi moraju sadržavati sastavnicu uz desni donji rub grafičkog prikaza (širina do 18 cm), koja sadržava podatke: naziv građevine, ime projektantskog ureda koji je izradio projekt, ime investitora, potpis, ime i pečat projektanta, naziv projekta, mjerilo, redni broj grafičkog prikaza, strukovnu odrednicu i naziv projektiranog dijela na koje se projekt odnosi, sadržaj grafičkog prikaza, broj revizije i datum izrade.

Detaljnije podatke za sadržaj glavnog projekta možete pronaći u pravilniku o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina.