Sadržaj glavnog projekta

sadržaj glavnog projekta

Sadržaj glavnog projekta ovisi o više faktora.

Investitor započinje izradu glavnog projekta nakon što pribavi lokacijske informacije i posebne uvjete za izradu glavnog projekta. Ovlašteni arhitekt obavlja poslove projektiranja, odnosno ovlašteni inženjer, ovisno o tome kakva se građevina projektira.


Građevine se s obzirom na zahtjevnost gradnje razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima:
1. skupina  – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja
2  skupina  – ostale građevine
3  skupina  – građevine koje se prema pravilniku Zakona o gradnji mogu graditi bez građevinske dozvole

U slučaju sumnje odnosno u slučaju kada se ispunjava više uvjeta, pri utvrđivanju skupine za određenu gtađevinu primjenjuje se zahtjevnija skupina.

Sadržaj glavnog projekta uvelike ovisi o tome u koju je skupinu (prema svojoj zahtjevnosti) građevina razvrstana.

Sadržaj glavnog projekta, ovisno o zahtjevnosti građevine, odnosno radova, sadrži:
1. arhitektonski projekt
2. građevinski projekt
3. elektrotehnički projekt
4. strojarski projekt
5. geodetski projekt.

Sastavni dio sadržaja glavnog projekta je geodetski projekt za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.
Na temelju geodetskog projekta međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi ako je to potrebno te se provodi formiranje građevonske čestice u katastru kao i iskolčenje građevine i evidentiranje građevine u katastru. To se obavlja bez dodatnih snimaka i elaborata te izdavanja potvrda, propisanih posebnim propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar.