Rješenje o uvjetima građenja

rješenje o uvjetima gradnje

 Pri planiranju izgradnje zgrade sa građevinskom površinom 400 m2 ili manjom ili zgrade sa namjenom za poljoprivredne djelatnosti površinom manjom od 600 m2, rješenje o uvjetima građenja (upravni akt) je dokument koji će vam biti neophodno potreban te se izdaje za građenje cijele građevine.

U ovisnosti na kojem se području gradi građevina, nadležno tijelo grada ili županije izdaje rješenje o uvjetima građenja.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva:

investitor, u pisanom obliku, podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, uz kojeg je potrebno priložiti tri primjerka idejnog projekta sa prikazanoj situaciji na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi i dokaz o posjedovanju prava gradnje na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica.

Potrebna dokumentacija za rješenje o uvjetima gradnjeKako svaka iznimka potvrđuje pravilo, postoje i slučajevi u kojima je potrebna i dodatna dokumentacija: kada je idejni projekt napravljen prema stranim propisima – tada je potrebno pisano izvješće i potvrda o nostrifikaciji idejnog projekta ako se građevina nalazi u naselju ili njegovom dijelu koje je upisano u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao kulturno-povijesna cjelina ili se ista vodi kao kulturno dobro, potrebni su posebni uvjeti tijela državne uprave koje je nadležno za poslove kulturnih dobara.

Pravo investitora na gradnju dokazuje se:

 • izvatkom iz zemljišne knjige, gdje je vidljivo vlasništvo investitora građevne čestice ili građevine na kojoj se planira graditi
 • ugovorom ili odlukom nadležne državne vlasti iz kojeg je vidljivo stjecanje prava vlasništva, prava građenja ili prava služnosti investitora
 • ugovorom o partnerstvu sklopljenim s vlasnikom nekretnine, u cilju zajedničkog građenje ili rekonstrukcije
 • ugovorom o koncesiji koje omogućuje pravo gradnje
 • u slučaju rekonstrukcije, pisana suglasnost vlasnika postojeće građevine te građevine, ukoliko posebnim zakonom nije drukčije određeno
 • pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji se navodi kao investitor.

Postupkom izdavanja rješenja o uvjetima građenja utvrđuju se:

 • idejni projekt koji je izrađen u skladu s prostornim planom
 • idejni projekt koji je izrađen u skladu s zakonom i propisima
 • *građevna čestica uređena – prije izdavanja rješenja o uvjetima gradnje, bit će izvršen očevid na građevnoj čestici od strane nadležnog upravnog tijela
 • predviđeno mjesto i način priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu
 • dokaz da je uz zahtjev priložena sva potrebna dokumentacija

 

* Građevna čestica smatra se uređenom ukoliko ima:

 • pristup s prometne površine
 • riješenu odvodnju otpadnih voda
 • predviđen propisan broj parkirališnih mjesta

Rješenje o uvjetima građenja vrijedi dvije godine što omogućuje investitoru pristup  gradnje  u razdoblju od dvije godine od dana pravomoćnosti rješenja.

Važenje rješenja moguće je produžiti još jednom u dvije godine, ukoliko se nisu izmijenili uvjeti u skladu kojih je izdano rješenje.

Idejni projekt i rješenje o uvjetima građenja mora biti čuvano od strane nadležnog upravnog tijela.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply