Rješenje o izvedenom stanju- kako do njega?

Država legalizira nelegalnu gradnju

Nakon što su zadovoljeni svi uvjeti određeni zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Ured državne ili gradske uprave izdaje rješenje o izvedenom stanju.

Rješenje o izvedenom stanju se može izdati kada:

  • su uz zahtjev priloženi i svi potrebni dokumenti
  • je očevidom na terenu utvrđeno da je arhitektonska snimka (snimka izvedenog stanja) u skladu s izvedenim stanjem zgrade
  • je plaćena naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.


Upravni je odjel
prije donošenja rješenja, dužan pružiti uvid u spis predmeta radi izjašnjenja (Poziv za uvid u spis dostavlja se javnom objavom na oglasnoj ploči nadležnog upravnog tijela):

  • vlasniku i nositelju drugih stvarnih prava na čestici/ma zemljišta na kojima se nalazi nezakonito građena zgrada
  • vlasniku i nositelju drugih stvarnih prava na česticama zemljišta koje neposredno graniče s česticom zemljišta na kojoj se nalazi nezakonito izgrađena zgrada
  • jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada

rješenje o izvedenom stanjuRješenje o izvedenom stanju ne može se donijeti ako je nezakonito izgrađena zgrada upletena u sudski spor pokrenut prije podnošenje zahtjeva za rješenje i to samo ako je povod tužbe zaštita vlasništva ili drugog stvarnog prava vezano za zgradu ili zemljište zgrade.

Postupak se u tom slučaju prekida sve dok se ne završi taj sudski spor, a može se postupak nastaviti i ako tužitelj potpiše izjavu u kojoj se izjašnjava da se ne protivi donošenju rješenja o izvedenom stanju.

Podnositelj zahtjeva ima pravo na žalbu na odluku o rješenju. Žalbu rješava Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Ako upravni odjel ne donese odluku o rješenju u roku od 30 dana, Ministarstvo graditeljstva može, povodom žalbe podnositelja zahtjeva, odrediti da taj postupak provede drugi upravni odjel i to na trošak upravnog odjela koji nije donio odluku u roku.

Rješenje se može donijeti za jednu ili više građevina na jednoj ili više čestica. Nakon dobivanja rješenja izrađuje se geodetski elaborat kojim će se legalizirani objekt prijaviti u katastru i zemljišnim knjigama. 

Be the first to comment

Leave a Reply