Primjer građevinske knjige

Troškovi i količina izvedenih radova dokazuju se građevinskom knjigom. Troškovnik izvedenih radova nije moguće izraditi bez prethodno izrađene građevinske knjige.

Što je građevna knjiga?

Izvođač mora voditi građevinsku knjigu za sve radove koje izvodi, a želi ih naplatiti naručitelju. Čak i ako su radovi ugovoreni po sistemu “ključ na ruke” i slično.

Građevna knjga je dokument, u njemu su transparentno navedene količine izvedenih radova i množe se radi naplate jediničnom cijenom po jedinici mjere. Obračun količine radova u građevnoj knjizi obavlja se prema uputama u građevnim normama i odnose se na jedinicu mjere i uvjete rada.

Građevinske norme su skup utvrđenih i usvojenih veličina:

  • prosječno potrebnog vremena za izvođenje pojedinih građevinskih radova pod normalnim uvjetima i sa određenom kvalifikacijskom strukturom radnika, iskazanih po jedinici mjere, ovisno o vrsti radova
  • utroška materijala po količinama i vrstama za izvođenje pojedinih građevinskih radova, iskazanih po jedinici mjere Norme koje određuju potrebno vrijeme pri izvođenju raznih radova nazivaju se norme vremena.

Norme troška su potrebni utrošci materijala. Norme utroška zajedno s normama vremena zajedno tvore proječne norme u graditeljstvu.

Norme imaju višestruku primjenu:

  • Za izračunavanje potrebnog materijala i mehanizacije
  • za izradu analiza cijena i slično
  • za izračunavanje potrebnog broja radnika
  • za pravila obračunavanja izvedenih radova

 

 

Osim što građevinska knjiga služi kao dokaz (dokument) za obračun i naplatu radova, služi i za upis točnih podataka o izmjenama i količinama izvedenih radova po određenim stavkama iz troškovnika. U građevinsku knjigu se također ucrtavaju i odgovarajuće skice.

Svaka stavka u građevinskoj knjizi ima svoj zaseban list, a pri završetku konačnog obračuna, svi listovi se uvezuju u građevinsku knjigu i predaju se naručitelju.

Podatke za građevinsku knjigu prikupljaju i upisuju zajedno nadzorni inženjer i izvoditelj radova, a upisuju ih krajem mjeseca kada se radovi za taj mjesec završe i prilaže se uz upise i račun kao dokaz za troškove radova i potpisuju se kako bi podaci bili vjerodostojniji.

Sve količine i cijene koje su unesene u građevinsku knjigu, a ovjerio ih je nadzorni inženjer, ne mogu se naknadno provjeravat jer se smatra da su to konačno utvrđene količine. Sve ispravke u knjizi moraju se obostrano potpisati.

Primjer građevinske knjige: primjer građevinske knjige