Postupci prije i poslije geodetskog projekta

gradnja bez ili protiv građevinske dozvole

Postupci prije geodetskog projekta

Potrebno je snimiti trenutno stanje na terenu te se na temelju toga izraditi geodetski nacrt na temelju kojeg arhitekt započinje s projektiranje.

U skladu s odredbama prostornog plana arhitekt predlaže potrebno formiranje građevinskog objekta te projektira građevinu. U sklopu geodetskog projekta izrađuje se parcelacijski elaborat (da bi se građevinski objekt mogao graditi na predviđenom mjestu) i gradi se nova građevina.

Geodetski elaborat za evidentiranje građevina se izrađuje u sklopu geodetskog projekta i to na temelju podataka iz arhitektonskog projekta (izrađen na geodetskom situacijskom nacrtu).

Postupci poslije geodetskog projekta

Kada se geodetski projekt završi, ulaže se u zbirku geodetskih projekata. Nadležni katastarski ured izdaje potvrdu koja se prilaže elaboratu te se samim time elaborat i potvrđuje.

Tada se elaborat zajedno s glavnim projektom (sačinjavaju ga arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektrotehnički projekt i strojarski projekt) te se prilaže zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta, a onda zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

U ovom slučaju, stranka nakon izdavanja krajnje građevinske dozvole preda zahtjev za aktivaciju parcelacije u katastarskom uredu. Pokreće se upravni postupak i donosi rješenje kojim se u katastarskom operatu evidentiraju katastarske čestice tj građevinska parcela.

Kada se formira građevna čestica, taka kreće postupak prijenosa tlocrta građevine na teren unutar obuhvata zahvata (iskolčenje). To obavlja ovlašteni inženjer geodezije na temelju podataka o koordinatama lomnih točaka građevine. Stručnjak tada daje izjavu o izvršenom iskolčenju u skladu s podacima iz geodetskog projekta.

Tada se podnosi zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, ali prije toga geodetski stručnjak obavlja snimanje građevine kako bi provjerio da li je izgrađena u skladu s geodetskim projektom te naposljetku da izjavu koja ulazi u zahtjev za uporabnu dozvolu. Građevina se može koristiti kada se izda uporabna dozvola.

Na kraju se, u katastarskom uredu,  podnosi zahtjev za aktivaciju postupka evidentiranja podataka o građevinama. Pokreće se upravni postupak i donosi rješenje kojim se u katastarskom operatu evidentiraju podaci o građevinama.

Be the first to comment

Leave a Reply