Potvrda glavnog projekta

potvrda glavnog projekta

Potvrda glavnog projekta se izdaje u županijskom uredu Grada Zagreba koji je nadležan za poslove graditeljstva. Investitor je stranka koja podnosi zahtjev da se izda potvrda glavnog projekta.

U zahtjevu za potvrdu glavnog projekta se prilaže:

 1. Preslika teksta konačne lokacijske dozvole
 2. tri primjerka glavnog projekta
 3. Izvješće (na pismeno) o kontroli projekta, mora sadržavati pozitivne revizije projekata iz glavnog projekta, a to su: zaštita od buke, ušteda energije i toplinska zaštita, mehanička otpornost i stabilnost i higijena, zdravlje i zaštita okoliša
 4. potvrda o nostrifikaciji
 5. dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva
 6. elaborate o geotehničkim i drugim istražnim redovima te tehnološke, prometne i druge elaborate koji su poslužili za izradu glavnog projekta
 7. parcelacijski elaborat (ovjeren od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina) te uz potvrdu nadležnog tijela uprave koje je izdalo lokacijsku dozvolu (o usklađenosti s lokacijskim uvijetima oblika i veličine nove građevinske čestice)
 8. dokaz o plaćanju takse (za izdavanje glavnog projekta)
 9. dokaz o plaćanju vodnog i komunalnog doprinosa
 10. suglasnost svih komunalnih i gradskih stručnih službi, a to su: konzervatorske službe, službe za zaštitu spomenika prirode, zavoda za zaštitu zdravlja, MUP-a, službe za promet, vodovoda, kanalizacije, čistoće, elektre, PTT-a, plinare i vodoprivrede

Za potrebnu privremenu građevinu na gradilištu je također potrebno priložiti tri primjerka glavnog projekta za tu građevinu, u zahtjevu da se izradi potvrda glavnog projekta.

U roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva se poziva investitor, projektant i ostale zainteresirane da imaju u vid u glavni projekt.

U roku od 30 dana od primitka urednog zahtjeva da se izda potvrda glavnog projekta, ured Grada Zagreba ovjerava glavni projekt te ga potpisuje službenik i daje odgovarajući pečat te se time izdaje potvrda glavnog projekta u skladu s:

 • lokacijskom dozvolom
 • posebnim zakonima i propisima
 • predviđa uređenu građevinsku česticu

Ukoliko se u tih 30 dana odluči da zahtjev nije usklađen s posebnim zakonima i propisima, investitoru se određuje rok, ne duži od 30 dana, da uskladi zahtjev s propisima i zakonima.

Nakon izdavanje potvrde i nakon njene pravomoćnosti (15 dana), započinje se građenje u razdoblju od još dvije godine.

U privitku stoji primjer zahtjeva za potvrdu glavnog projekta.

http://www.mgipu.hr/doc/ZPUG%20-%20%20POTVRDA%20GLAVNOG%20PROJEKTA.pdf