Parcelacija građevinskog zemljišta

parcelacija građevinskog zemljišta

Parcelacija građevinskog zemljišta je postupak kojim se ostvaruje promjena površine i oblika parcele u zemljišnoj knjizi i katastru. Parcelacija je zakonski određena Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) i mora se provoditi u skladu s:

  1. lokacijskom dozvolom
  2. granicom građevinskog područja određenom valjanim prostornim planom u svrhu određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama
  3. prostornim planom uređenja grada odnosno općine i generalnim urbanističkim planom u svrhu određivanja
  4. urbanističkim planom uređenja ili prostornim planom područja posebnih obilježja koji u grafičkom dijelu propisuje oblik i veličinu građevne čestice, odnosno zone pojedine namjene u mjerilu 1 : 1000 ili 1 : 2000
  5. građevinskom dozvolom, odnosno drugim aktom na temelju kojega je izgrađena građevina

Parcelacija građevinskog zemljišta koje je neizgrađeno
može se provoditi i:

  • u skladu s rješenjem o povratu zemljišta donesenom na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
  • u skladu sa svakim prostornim planom ako se zemljište nalazi na području na kojem nije propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja
  • u skladu sa sudskom presudom o utvrđivanju prava vlasništva zemljišta.

Parcelacija se provodi na temelju dva bitna dokumenta, a to su parcelacijski elaborat i geodetski
projekt. Parcelacija građevinskog zemljišta, odnosno akt o parcelaciji građevinskog zemljišta se izdaje u katastru na temelju parcelacijskog elaborata za koji je upravno tijelo (Ministarstvo) izdalo potvrdu o njegovoj usklađenosti s planom u skladu s kojim je izrađen.

Parcelacija tj. formiranje građevinske čestice u skladu s lokacijskom dozvolom u katastru (odnosi se na građevinsku dozvolu čiji je sastavni dio geodetski projekt) provodi se na temelju geodetskog projekta.

Akt o parcelaciji građevinskog zemljišta izrađuje se u skladu s rješenjem (odnosno s presudom) i provodi se u katastru prema posebnim propisima provedbe u zemljišnoj knjizi (naravno ako je izrađen u skladu s tim rješenjem tj. presudom), a isto to utvrđuje i katastarski ured.