Radnje prije početka gradnje

radnje prije početka gradnje

Prije početka bilo kakvih radova na gradilištu potrebno je napraviti neke radnje prije početka gradnje

1. Gradilište treba prijaviti građevinskoj inspekciji

8 dana je rok u kojem prije početka građenja gradilište treba prijaviti građevinskoj inspekciji. Posebno treba obratiti pozornost na prijavu i prvi datum u dnevniku, prilikom dolaska građevinski inspektor uspoređuje prijavu i dnevnik.

2. Treba izraditi plan organizacije gradilišta

Plan treba sadržati: osim tekstualnog dijela i shemu organizacije u kojoj su prikazani privremeni razvodi vode i struje, pristupni putevi, ograda gradilišta, deponije materijala, lokacija kranova i slično.

3. Gradilište treba prijaviti inspekciji rada

Prilikom prijave inspekcije, potrebno je predati na inspekciju (osim formulara za prijavu) i shemu organizacije gradilišta.  Svatko od kooperanata na gradilištu dužan je napraviti prijavu bez obzira na to što je samo gradilište prijavio glavni izvođač. Izvođači čiji će radovi trajati kraće od pet dana ne moraju napraviti navedenu prijavu. Ova prijava se također predaje osam dana prije početka radova. Inspektor također uspoređuje dnevnik i prijavu.

U Narodnim novinama br.86/08 od 23. srpnja 2008. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu. 31. srpnja 2008. godine stupio je na snagu.

svibnja 2009. godine stupila je na snagu primjena novog Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima”. Taj zakon je usklađen sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti na radu.
Od 14. svibnja 2009. godine prestala je obveza izvođača da mora prijaviti gradilište. Tu obavezu sada preuzima investitor.

Od 01. kolovoza 2009. investitor mora početi s imenovanjem koordinatora I (koordinator zaštite na radu u tijeku projektiranja) i koordinatora II (koordinator zaštite na radu u fazi izvedbe.

4. Na gradilištu se mora postaviti tabla s nazivom gradilišta

Na ogradi gradilišta ili negdje na vidljivom mjestu potrebno je postaviti označenu ploču koja sadrži tvrtku ili ime, projektanta, investitora, izvođača i osobu koja nadzire građenje, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju kojeg se radi, naziv i vrstu građevine koja se gradi, urudžbeni broj, klasifikacijsku oznaku, datum izdavanja i pravomoćnost akta po kojem se radi i naznaku da li se radi o kulturnom dobru.