Mjerenje buke

mjerenje buke

Bukom se smatra svaki neželjen zvuk, a može biti i štetna po zdravlje ako se prekoračuje najviše dopuštena razina buke koja je utvrđena propisima. Izvor buke je svaki stroj, uređaj, postrojenje, instalacija, tehnološki postupak, sredstvo za prijevoz, glasno emitiranje glazbe i govora, bučna aktivnost ljudi i životinja i slično. Nepokretni i pokretni objekti poput prostora za ples, predstave, igru, sport i slično su također izvori buke.

Mjerenje buke je mjera zaštite od preglasne buke. Mjerenje buke služi kao provjera i stalan nadzor stanja buke kako bi se spriječilo prekoračenje dopuštene razine buke koja je propisana.

Mjerenje buke, postupci

Prije samog mjerenja buke, potrebno je:

 • Znati zašto je potrebno mjerenje buke (Tehnički pregled, ispunjenje minimalno tehničkih uvjeta, zapisnik inspekcije i slično) i u kojem vremenu (dan, večer ili noć).
 • Prostor u kojem se provodi mjerenje buke je potrebno što bolje zračno izolirati i udarno izolirati
 • Da svi izvori buke koje želite imati na određenom mjestu, budu u tom predivđenom prostoru u ispravnom stanju i da se mogu isključiti ako je potrebno
 • Da ukoliko neki izvor buke zahtijeva stručnog operatera, osigurate nazočnost osobe koja je u mogućnosti rukovati strojem
 • Najaviti mjerenje buke najbližim korisnicima tog prostora.

Ispitivanje buke – cijena

Cijena usluge ispitivanja buke u određenom objektu je od 1000 do 1500 kn, ovisno o ispitivaču. Cijena samostalnih uređaja koji služe za atest buke je oko 500 kn, ovisno o proizvodu.

Atest buke

Kada je mjerenje buke u pitanju, znamo da postoje dvije vrste mjerenja koje ulaze u to, akustička mjerenja i mjerenja zvučne izolacije između prostorija.

Akustička mjerenja razine buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, a u svrhu:

 • ishođenja minimalno tehničkih uvjeta za određene vrste gospodarskih djelatnosti, za dnevne i/ili noćne uvjete rada
 • dokazivanja ispunjenja mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta, – puštanja u rad infrastrukturnih/gospodarskih objekata
 • verifikacije provedbe mjera zaštita od buke na otvorenom prostoru, – nadziranja buke gradilišta u skladu sa zahtjevima Zakona o zaštiti od buke
 • utvrđivanja osnovnih razina buke nužnih za izradu studija utjecaja na okoliš
 • nadziranog i nenadziranog praćenja stanja razina buke u okolišu.

Mjerenje zvučne izolacije između prostorija i međukatnih konstrukcija, što obuhvaća:

 • zračnu zvučnu izolaciju između prostorija
 • udarnu zvučnu izolaciju međukatnih konstrukcija
 • Ugradnja i podešavanje elekroničkog limitatora buke za ograničenje izlazne snage pojačala

 

Mjerenje buke okoliša

Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije LRAeq u dB(A:

 1. zona, zona namjenjena odmoru, oporavku i liječenju

-Za dan: 50

-Za noć: 40

 1. zona, zona namijenjena samo stanovanju i boravku

– za dan: 55

– za noć: 40

 1. zona, zona mješovite, pretežito stambene namjene

– za dan: 55

– za noć: 45

 1. zona, zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem

– za dan: 65

– za noć: 50

 1. zona, zona gospodarske namjene (proizvodnja, industirja, skladišta, servisi)

– Na granici građevne čestice unutar zone – buka ne smije prelaziti 80 dB(A)

– Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči

Mjerenje buke u stanu

Najviše dopuštene ekvivalentne razine buke LReq u dB(A)

Zona 1., za dan: 30; za noć: 25

Zona 2., za dan: 35; za noć: 25

Zona 3., za dan: 35; za noć 25

Zona 4., za dan: 30; za noć: 40

Zona 5., za dan: 30; za noć: 40

-Stalna ili isprekidana buka (npr. grijanje, pumpe): 25

– Kratkotrajna ili kolebajuća buka (npr. dizala, ispiranje WC): 30

Mjerenje buke u ugostiteljskom objektu

Objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge i obavlja se ugostiteljska djelatnost mogu u zatvorenom prostoru izvoditi glazbu najviše ekvivalentan razine od 65 dB(A). Objekti koji rade noću, u kojima se pružaju ugostiteljske usluge ili se obavlja ugostiteljska djelatnost, smiju izvoditi glazbu najviše razine od 90 dB(A), a srednje vršne razine od 100 Db(A).