Lokacijska dozvola

Lokacijska informacija

Kako bi dobili informaciju o namjeni prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu morate predati zahtjev nadležnom uredu za izdavanje lokacijske informacije. U roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva nadležni ured je dužan izdati lokacijsku informaciju. Uz zahtjev mora se priložiti izvod iz katastarskog plana (preslika).

Lokacijskom informacijom se ne može pristupiti izradi projekata propisanih posebnim zakonom niti provedbi zahvata u prostoru.

Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola se izdaje za građenje rudarski objekata i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova. eksploatacijsko polje, skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama, određivanje vojnih građevina te vojnih lokacija, građenje u zemljištu,…

Zainteresirana stranka pokreće zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole te mora u priložiti tri primjerka idejnog projekta, izjavu prejoktanta da je idejni projekt u skladu s prostornim planom, rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene
utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, posebni uvjeti i/ili dokaz da je podnio zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta ako isti nisu utvrđeni u roku propisanom ovim Zakonom i i
potvrda o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima.

Uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole

Kako bi se mogla izdati lokacijska dozvola mora se utvrditi da je uz zahtjev priložena sva propisna dokumentacija te sa su utvrđeni svi posebni uvjeti. Mora se donijeti urbanistički plan uređenja ukoliko se dozvola izdaje na području gdje je propisana obveza njegovog donošenja (osim za građenje zamjenskih i za rekonstrukciju postojećih građevina). Mora postojati mogućnost priključenja građevne čestice, zgrade na javni sustav odvodnje otpadnih voda te priključenje zgrade na niskonaponsku električnu mrežu ili da ima autonomni sustav opskrbom električnom energijom.

Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole

Po zahtjevu investitora lokacijska dozvola se može dopuniti, izmijeniti, ukinuti i/ili poništiti.Rješenje se donosi u skladu s prostornim planom u skladu s kojim
je lokacijska dozvola izdana ili u skladu s prostornim planom koji je na snazi u vrijeme donošenja rješenja ako to investitor zatraži.
U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja.

Be the first to comment

Leave a Reply