Lokacijska dozvola

legalizacija objekata izgrađenih prije 1968.

Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji te propisa koji su donijeti na temelju tog zakona, u skladu sa dokumentima prostornog uređenja, izdaje se upravni akt poznat kao lokacijska dozvola.

Lokacijsku dozvolu može izdati nadležno upravno tijelo:

Županije – ukoliko se zahvat planira na području prostora županije i nalazi se izvan područja velikog grada i u slučaju kada se zahvat planira na dvije ili više lokalnih samouprava;

Veliki grad – ukoliko se zahvat planira na njegovom području;

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – za zahvate u prostoru određene uredbom Vlade i za prostore koji su planirani u dvije ili više županija ili, ukoliko nije drugačije propisano, Grada Zagreba

Lokacijska dozvolaLokacijska dozvola, koja se sastoji od izvoda iz dokumenata prostornog uređenja temeljem kojih se izdaje. Oviseći o vrsti zahvata, pomoću lokacijske dozvole uređuju se:

obuhvat zahvata u prostoru, prikazan na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi odnosno – oblik i veličina građevne čestice;

građevinska površina građevine uz broj funkcionalnih jedinica i namjena;

građevine i njihov smještaj u sklopu građevne čestice;

uvjeti kojima se oblikuje građevina;

uvjeti koji omogućuju nesmetani pristup, boravak, kretanje i rad osoba koje su ograničene smanjenom pokretljivosti;

uvjeti koji omogućuju uređenje zelenih i parkirališnih površina;

kako priključiti građevnu česticu na  prometnu površinu, komunalnu i preostalu infrastrukturu;

mjere kojima se štiti okoliš, procjena utjecaja na okoliš odnosno činjenica o prihvatljivosti zahvata za prirodu i sprečavanja utjecaja koji je nepovoljan za prirodu;

osobe i uvjeti tijela koji su određeni prema posebnim propisima;

preostali uvjeti koji su svojim značajkama u mogućnosti utjecati na zahvat u prostoru;

uvjeti koji su neophodni za provedbu u prostoru (uklanjanje postojećih građevina; građenje u fazama pojedinih cjelina zahvata u prostoru, obavezno ispitivanje tla,..);

uvjeti kojima se omogućuje gradnja privremene građevine koja je u funkciji organizacije gradilišta (dalekovod, odvajanje agregata, tvornica betona);

Uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole nužno je priložiti i sljedeće:

izvod iz katastarskoga plana, njegovu kopiju;

tri primjerka idejnog projekta sa prikazanom situacijom  na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi, kopiji katastarskog plana, Hrvatskoj osnovnoj karti (M 1:5000), odnosno na ortofotokarti odgovarajućeg mjerila;

izjavu kako je idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola od strane projektanta;

potvrdu nostrifikacije idejnog projekta, ukoliko je isti izrađen prema inozemnim propisima, i pisano izvješće;

dokaz kojim se ističe pravni interes podnositelja zahtjeva kojem se izdaje lokacijska dozvola;

vodopravni uvjeti;

posebni uvjeti kojim se štite kulturna dobra.

 

Be the first to comment

Leave a Reply