Legalizacija objekata izgrađenih prije 1968.

legalizacija objekata izgrađenih prije 1968.

Za sve građevine koje su građene do 15. veljače 1968., smatra se izgrađenima temeljem pravomoćne građevinske dozvole, dok je vrijeme gradnje tog objekta određeno i utvrđeno građevinskom dozvolom. Na zahtjev stranke  uporabnu dozvolu za te objekte izdaje tijelo graditeljstva. Legalizacija objekata izgrađenih prije 1968. se dakle svodi na dokazivanje da je taj objekt doista i izgrađen prije te godine.

Prema zakonu o gradnji (NN 153/13), članak 184.: građevina izgrađena do 15. veljače 1968. smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole.

Vrijeme izgradnje građevine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se uporabnom dozvolom za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. koju po zahtjevu stranke izdaje tijelo graditeljstva. Uz zahtjev za izdavanje dozvole, podnositelj zahtjeva prilaže:

  1. kopiju katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena
  2. dokaze kojima raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968.

Tijelo graditeljstva vrijeme izgradnje građevine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje uvidom u Državnu snimku iz zraka učinjenu prije 15. veljače 1968. ili drugu odgovarajuću službenu kartografsku podlogu Državne geodetske uprave te po potrebi izvođenjem drugih dokaza.

Potvrde i uvjerenja (javne isprave) izdaju se na zahtjev stranke u nadležnim Područnim uredima za katastar. Naknada za upotrebu podataka dokumentacije propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN 8/96, NN 20/10)  i Pravilnikom o određivanju stvarnih troškova upotrebe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/08, NN 75/09).

Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine

Za podizanje uvjerenja o vremenu gradnje građevine, moraju se priložiti odgovarajući dokazi, a to mogu bit:

  • fotografije
  • mogući računi iz tog vremena o kupnji materijala
  • izjave svjedoka
  • nalaz građevinskog vještaka
  • spajanja na infrastrukturu i slično

Sastavni dio uvjerenja je dakle snimka postojećeg stanja građevine i preslika katastarskog plana s ucrtanim objektom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja.