Kako do Rješenja o izvedenom stanju?

Rješenje o izvedenom stanju

Ured državne/gradske uprave, nakon što je utvrđeno kako su zadovoljeni svi uvjeti koji su predviđeni prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, izdaje Rješenje o izvedenom stanju.

Rješenje se izdaje nakon što se utvrdi kako je uz zahtjev priložena i sva potrebna dokumentacija. Uz papirologiju, važno je da snimka izvedenog stanja – arhitektonska snimka – bude usklađena sa izvedenim stanjem zgrade i da je plaćena Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (ukoliko ste se odlučili za otplatu na rate, nužno je da prva rata bude uplaćena).

Sređeno vlasništvo na česticama gdje se nalazi objekt za koji se traže ozakonjenje nije preduvjet za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju.

Upravni odjel, prije negoli se izda Rješenje o izvedenom stanju, mora dopustiti pružanje uvida u spis predmeta kako bi se izjasnilo vlasniku i nositelju drugih stvarnih prava na određenoj čestici zemljišta ili više njih na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, vlasniku i nositelju drugih stvarnih prava na česticama zemljišta koje imaju granicu sa drugom česticom zemljišta na kojoj je nezakonito izgrađena zgrada , ali i jedinici lokalne samouprave na kojoj se nalazi nezakonito izgrađena zgrada. Rješenje o izvedenom stanju

Javnom objavom na oglasnoj ploči nadležnog tijela dostavlja se poziv za uvid u spis.

Nakon što se utvrdi da su svi zakonski uvjeti zadovoljeni, izdaje se Rješenje o izvedenom stanju.

Ukoliko je nezakonito izgrađena zgrada u procesu sudskog spora pokrenutog prije podnošenja zahtjeva za Rješenje, isto se ne može donijeti ako je povod tužbi bila zaštita vlasništva ili nekog drugog stvarnog prava koji je vezan uz zgradu ili zemljište na kojem je ista izgrađena. U tom slučaju dolazi do prekida postupka donošenja rješenja nakon što stigne informacija o samome sporu i taj prekid traje sve do njegova okončanja.

Postupak je nakon toga moguće nastaviti, u slučaju da stranka, koja je tužitelj, da pisanu izjavu kako se ne protivi donošenju Rješenja o izvedenom stanju.

Ako se pitate može li se Rješenje donijeti za više građevina na jednoj ili više zemljišnih čestica, odgovor je potvrdan.

Ukoliko se, od strane upravnog odjela, u roku od 30 dana ne odluči o zahtjevu za donošenje Rješenja o izvedenom stanju, moguće je žalbom podnositelja da Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odredi da se postupak provede i o samom zahtjevu odluči drugi upravni odjel, i to o trošku ranije spomenutog upravnog odijela koji isti nije riješio u roku.

Moguće je podnijeti žalbu protiv samog Rješenja o izvedenom stanju ili protiv odbijanja izdavanja istoga; u tom slučaju, žalbe su u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Kada se stekne posjed rješenja o izvedenom stanju, sljedeći korak je izrada geodetskog elaborata kojim se legalizirani objekt evidentira u zemljišnim knjigama i katastru.

 

Be the first to comment

Leave a Reply