Jednostavne građevine

Jednostavne Građevine

Da li se jednostavne građevine za koje nije potrebna građevinska dozvola kao što su garaže, pomoćni objekti do 50m2 upisuju u katastar i da li je za njih potrebna Uporabna dozvola?

Odgovor na to pitanje glasi: da,  za one jednostavne građevine koje se upisuju u katastar ishodi se Uporabna dozvola .

 

Što se smatra jednostavnom građevinom?

Zgrade koje se upisuju u katastar su zgrade trajnog karaktera, tlocrtne površine veće od 10m2. Mogu eventualno biti i manje, ako je njihovo evidentiranje od posebnog značaja kao što su trafostanice, zgrade za stanovanje tlocrtne površine manje od 10m2 i dr.

Zaključujemo da se za pomoćnu zgradu kao što je primjerice garaža ishodi Uporabna dozvola i vrši upis u katastar.  Jednako je i za nadstrešnice i vrtne sjenice iznad 10m2 tlocrtne površine.

Kod jednostavnih građevina da bi se dobila Uporabna dozvola, bitno je da je građevina izgrađena u skladu sa glavnim projektom te da svojom namjenom, smještajem na čestici i vanjskim mjerama, nije protivna parametrima prostornog plana. Navedeni parametri utvrđuju se tehničkim pregledom koji prethodi izdavanju Uporabne dozvole.

Popis jednostavnih građevina za koje se ne ishodi građevinska dozvola nalazi se  u Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (pročišćena verzija).

Be the first to comment

Leave a Reply