Izrada glavnog projekta

izrada glavnog projekta

Skup međusobno usklađenih projekata kojima se dodjeljuje tehničko rješenje građevine i kojim se dokazuje kako su ispunjeni temeljni zahtjevi za građevinu i ostali propisani i traženi uvjeti i zahtjevi svodi se pod jedan nazivnik – glavni projekt.

Glavni projekt sadrži: građevinski, arhitektonski, strojarski i elektrotehnički projekt, ovisno o vrsti građevine.

Glavni projekt može biti izrađen od strane ovlaštene osobe – arhitekta ili inženjera u graditeljstvu.

Geodetski projekt čini poseban dio glavnog projekta na kojem je prikazana jedna ili više građevina na građevnoj čestici te njen oblik i veličina. Formiranje građevne čestice određuje se građevinskom dozvolom.

Geodetski projekt izrađuje se od strane ovlaštenih geodetskih izvođača.

Moguće je zatražiti obavijest od nadležnog upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo od strane kojih javnopravnih tijela je potrebno prikupiti posebne uvjete u skladu s kojima bi morao biti izrađen glavni projekt određene građevine, koja se nalazi na točno određenoj lokaciji te načinu provedbe Zakona o gradnji ili pojedinih točaka prostornog plana.

Uz opisani zahtjev za izdavanjem obavijesti nužno je priložiti presliku katastarskog plana, prikaz i opis građevinskog zahvata koji se namjerava izvesti.

Nakon podnošenja zahtjeva, obavijest se izdaje u roku od osam dana.

 

Be the first to comment

Leave a Reply