Zakon o legalizaciji objekata

Zakon o legalizaciji objekata

Zakon o legalizaciji objekata 2017. je donjela vlada Republike Hrvatske, a sabor je taj zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama ratificirao.

Prijašnji zakon o izmjenama i dopunama zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. godine je vlada Republike Hrvatske prihvatila te je napravila nacrt izmjena i dopuna istog zakona koji je poslala u Sabor na ratifikaciju te je na kraju taj zakon 2017. godine i prihvaće. Novi zakon o legalizaciji objekata donosi i nove datume i neke druge promjene važne za legalizaciju.

Bitne izmjene i dopune Zakona o legalizaciji objekata 2017. su slijedeće:

  • Novi rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju pomaknut je do 30. lipnja 2018. godine
  • Zgrade koje nisu dovršene, ali su legalizirane, također se mogu evidentirati u katastru
  • U slučajevima kada je zahjtev za legalizaciju objekata odbijen odnosno kada nije doneseno rješenje o izvedenom stanju, podnositelju zahtjeva će se vratiti uplaćena sredstva naknade za zadržavanje na prostoru nelegalno izgrađenog objekta.

Ostatak zakona o legalizaciji objekata ostaje isti, a to znači da bez obzira što su promijenili datum do kojeg se može podnijeti zahtjev za legalizaciju, to ne znači da se otvorio novi krug legalizacije objekata nego se samo rok za stari krug produljio.

To zapravo znači da legalizirati objekte mogu samo oni koji su gradnju započeli prije 21. lipnja 2011. godine i ako se ta gradnja može vidjeti na DOF kartama.

Izmjene i dopune zakona o legalizaciji objekata su predložene i prihvaćene zbog jako velikog broja zainteresiranih građana koji još uvijek žele legalizirati svoje nelegalno izgrađene objekte, a nisu imali dovoljno vremena za obavljanje i predaju zahtjeva za legalizaciju svojeg nelegalno izgrađenog objekta.

Iako je već odprije poznata rupa u zakonu kroz koju se i dalje mogu slati naknadni zahtjevi za legalizaciju objekata nakon zadanog roka za predaju zahtjeva, ta praksa nije zaživjela te se ovim putem to ozakonjuje i ponovno se daje nova šansa da se nelegalni objekti konačno legaliziraju.