Izdavanje uporabne dozvole

izdavanje uporabne dozvole
Građevina, kada je izgrađena ili rekonstruirana, se može početi koristiti tj. staviti u pogon i za nju se (ako je potrebno) može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema nekom posebnom zakonu, ali prije svega se treba izdat uporabna dozvola. Za izdavanje uporabne dozvole se treba podnijet zahtjev, a zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor ili vlasnik zgrade tj. građevine, nadležnom tijelu za upravne poslove graditeljstva.
Uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole se prilaže:
 • fotokopija građevinske dozvole (primjerak glavnog projekta) za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta
 • Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili ako je došlo do promjene podataka o zgradama i ostalim građevinama i geodetski elaborat vodova koji je ovjerilo nadležno tijelo za državnu izmjeru i katastar nekretnina
 •  izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom
 • pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
 • izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju
 • završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine
 • energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti.
Nadležno upravno tijelo u roku od trideset tj. petnaest dana od primitka zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole mora obaviti tehnički pregled građevine kako bi se utvrdilo da je građevina izgrađena ili nadograđena u skladu sa svim propisima (građevinskom dozvolom i glavnim projektom).
Uporabna dozvola se izdaje u roku od osam dana od obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da:
 • su privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i drugo uklonjeni, a zemljište i prilaz su očišćeni i dostupni
 • je uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija
 • je građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne i druge infrastrukture određene građevinskom dozvolom
 • je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom.