Izdavanje građevinske dozvole

izdavanje građevinske dozvole

Za izdavanje građevinske dozvole se prilaže zahtjev. Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole obvezno se prilaže:

• tri primjerka glavnog projekta

• Potvrda pismena projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima s kojima mora biti u skladu izgrađen

• dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole.

•Potvrda javnopravnog/ih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima i posebnim uvjetima i / ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole i tih potvrda (utvrđivanje tih uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom Zakonom)

Predaja ostale dokumentacije ovisi o složenosti zahvata.

Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se plaća upravna pristojba od 800 kn za građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, ali ne i neki drugi posebni uvjeti. Ipak, za građevine za koje se utvrđuju ti posebni uvjeti  u postupku procjene utjecaja na okoliš i prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, plaća se upravna pristojba od 0,25% od ukupnih troškova gradnje, ali iznos ne može biti manji od 16 000 kuna. Za ostale građevina, pristojba je također 0,25% od ukupnih troškova, ali iznos ne može biti manji od 1 000 kuna.

Uvjeti za izdavanje građevinske dozvole

Nakon što se u provedenom postupku utvrde sljedeće stavke, tada se građevinska dozvola može izdat:

• Uz zahtjev trebaju biti priloženi svi potrebni dokumenti

• Trebaju biti izdane sve propisane potvrde glavnog projekta

• Glavni projekt treba biti u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom

• Glavni projekt treba izdat javna osoba

• Glavni projekt treba biti propisno označen

• Glavni projekt mora biti tako izrađen da se ne može mijenjati njegov sadržaj naknadno

• Treba biti donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području gdje je potrebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja (ne odnosi se na građenje zamjenske građevine i za rekonstrukciju postojeće građevine).

Za građenje nove zgrade utvrđuje se i da:

• postoji mogućnost priključenja zgrade na javni sustav odvodnje otpadnih voda (ako prostornim planom nema mogućnost na vlastiti sustav odvodnje)

• postoji mogućnost priključenja građevne čestice na prometnu površinu ili da je izdana građevinska dozvola za građenje prometne površine

• postoji mogućnost priključenja zgrade na niskonaponsku električnu zgradu ili da ima autonomni sustav opskrbom električnom energijom ako se radi o zgradi u kojoj je projektirano korištenje iste.