Ispitivanje električnih instalacija

Poslodavac, koji zapošljava radnike da rade na određenim građevinama, dužan je te građevine namijenjene za rad održavati u stanju koje ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika. To uključuje redovito ispitivanje pojedinih vrsta instalacija, u određenim vremenskim razmacima, koji su utvrđeni tehničkim propisima.
Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se temeljem Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 05/10). Za ispitivanje elektroinstalacija primjenjuje se posebna norma.
Prema članku 32. Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije, održavanje električne instalacije mora imati takav učinak da se tijekom korištenja građevine očuvaju tehnička svojstva električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi projekta građevine i tehničkih propisa, ali i drugih bitnih zahtjeva koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.
Prema čl. 32. Tehničkog propisa, održavanje električne instalacije podrazumijeva:
 Redovito ispitivanje električnih instalacija u vremenskim razmacima i na način određen projektom i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i s uvjetima održavanja građevine
 izvanredno ispitivanje elektroinstalacija nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije
 izvođenje radova kojima se elektroinstalacija vraća ili zadržava stanje određeno projektom građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena.
Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije propisuju se također tehnička svojstva niskonaponskih elektroinstalacija građevina, održavanje i drugi zahtjevi za elektroinstalacije, zahtjevi za projektiranje, izvođenje i uporabljivost, i drugi zahtjevi za proizvode koji se ugrađuju u ili na elektroinstalaciju.
Atest elektroinstalacija – učestalost
Učestalost pregleda, u svrhu održavanja električne instalacije (ispitivanje elektroinstalacija), provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od:
 četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok
 četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok
 petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,
 četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove
Izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost električne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.
Cijena električnih instalacija
U stambenim zgradama većinom se radi o električnim instalacijama niskoga napona (do 250 V). Snažnije elektroinstalacije (do 600 V) upotrebljavaju se samo u industriji. Za kuću dolaze u obzir i
instalacije telekomunikacijskih uređaja koje ne prelaze 50 V izmjeničnog napona i 120 V jednosmjernog napona (telefon, interfon, antene, sigurnosni uređaji, internet i slično).
Cijena ispitivanja se razlikuje od objekta do objekta. Ovisi o broju mjernih mjesta, broju strujnih krugova, vrsti objekta… Cijena jednostavnih elektroinstalacija je oko 10 EUR/m2. Elektroinstalacije u prosječnoj kući koštale bi vas 1000 do 2000 EUR. Za instalacije srednjeg razreda cijena je između 15 i 20 EUR/m2, tj. njihova je ukupna cijena 2000 – 3000 EUR za prosječnu kuću.
Zato je vrlo bitno da se redovito vodi ispitivanje elektroinstalacija, koje je ipak povoljnije od ugradnje potpuno novih.
Ispitivanje struje
Ispitivanje struje obično provode kompanije ili samostalni zaposlenici koji se bave takvim ispitivanjima. Kada je ispitivanje elektroinstalacija gotovo, ispitivač izda izjavu o završnom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i potvrdu o uporabljivosti izvedene električne instalacije.
Izjava sadrži:
1. Podatke o ispitivaču
2. Podatke o električnoj instalaciji
3. Ime i prezime osoblja koje je obavilo ispitivanje
4. Podatke o mjernoj i ispitnoj opremi
5. Zapisnik o završnom pregledu i ispitivanju električne instalacije
6. Izjava
Potvrda sadrži:
1. Podatke o izvođaču električne instalacije
2. Investitora/vlasnika električne instalacije (prostora)
3. Osnovne podatke o električnoj instalaciji
4. Izjava izvođača električne instalacije
5. Prilozi: Jednopolna shema električne instalacije (obvezni prilog) i izjava ispitivača električne instalacije o završnom pregledu i ispitivanju (obvezni prilog)