Gradnja na poljoprivrednom zemljištu

gradnja na poljoprivrednom zemljištu

Gradnja na poljoprivrednom zemljištu ima specifične naznake.Važeći prostorni plan određuje što i koliko možete sagraditi na određenom području. Poljoprivredno zemljište mora ispunjavati određene uvjete s obzirom na to da prema svojoj namjeni pripada zemljištima izvan građevinskih područja.

U planu piše da se unutar te skupine mogu graditi gospodarske građevine koje služe primarnoj intenzivnoj poljodjelskoj proizvodnji. Tu svrstavamo i poljodjelske kućice koje se mogu graditi s obzirom na veličinu zemljišta, a način njihove gradnje mora zadovoljavati posebne kriterije

Građevine moraju biti tako sagrađene da ne mijenjaju kakvoću poljodjelskog zemljišta ili konfiguraciju terena te t također moraju biti smještene, izvođene i korištene na taj način da ne ometaju poljodjelsku proizvodnju.

Za gradnju poljodjelskih kućica potrebna je dozvola za gradnju, ako je građevina manja od 400 četvornih metara, potrebno je ishoditi rješenje o uvjetima građenja. Potrebni su također idejni i glavni projekt te je preporuka da se to obavi konzultacijom s ovlaštenim arhitektom.

Pro­je­kti ko­ji su od dr­ža­vne va­žno­sti uno­se se u žu­pa­nij­ske pro­stor­ne pla­no­ve. Time se provode do najnižih prostornih planova.

Dozvola za određene radove mogla bi se ishoditi formulacijom “re­kon­stru­kci­ja u svr­hu po­boljš­anja nu­žnih uvje­ta živo­ta”, a definira se prostornim planom općine. To vrijedi za slučaj postojanja opasnosti od urušavanja zgrade i ugrožavanja ljudskih života te se dopuštaju neke sitne preinake.

U slučaju (recimo da) kad se takvi projekti od iznimne važnosti kose s gradnjom ili već izgrađenom kuće osobne primjene, u tom slučaju najbolja je solucija izgraditi novu kuću. Ovisno o formi čestica i trasi tog projekta od iznimne važnosti, mogućnost dobivanja dozvole postoji na dijelu zemljišta koje je dovoljno udaljeno od tog projekta. Uglavnom taj prostor u okolini iznosi oko 200 metara tj. oko 100 metara s obje strane tog projekta.

Točni podaci i mjerenja o tome kako bi se ovakav pothvat mogao izvesti može se ustanoviti jedino kada bi se imalo uvida u izvadak iz katastarskog plana.