Gradnja bez građevinske dozvole

Gradnja bez građevinske dozvole

„Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima“ propisuje Zakon o gradnji; mnogi ga tumače na njima odgovarajući način, no ukoliko se upuštate u gradnju, trebali biste biti upoznati sa njegovim najbitnijim dijelovima te izbjeći, u Hrvatskoj rasprostranjen postupak – gradnja bez građevinske dozvole.

Pod pretpostavkom da ste se odlučili na gore navedeni (građevinski) pothvat, ne bi bilo naodmet konzultirati se sa projektantom ili djelatnicima ureda za graditeljstvo kako biste provjerili da li je moguće izvesti jednostavnu građevinu jer je zabrana propisana prostornim planom.

Jednostavne građevine i radovi su prema pravilniku podijeljeni u četiri podskupine te se mogu izvoditi bez ishođenja građevinske dozvole, sukladno glavnom projektu i bez glavnog projekta.

U petu podskupinu pripadaju građevine koje je moguće uklanjati bez projekta uklanjanja, no za njih se propisuje prijava početka građevinskih radova i njihov stručni nadzor. Gradnja bez građevinske dozvole

Graditi je moguće, bez građevinske dozvole i glavnog projekta, sljedeće:

 • pomoćnu građevinu za potrebe te zgrade: cisterna za vodu i septička jama koja zaprima do 27 m³;
 • vrtnu sjenicu,slobodnostojeću ili sa zgradom konstruktivno povezanu nadstrešnicu, tlocrtne površine do 15 m², izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade te spremnik za smještaj tipskih kontejnera u koje se odlaže komunalni otpad;
 • ograde koje su visoke do 2.2 m, ogradni zid visok do 1.6 m i potporni zid visok do 1 m;
 • poljoprivredni tunel s plastičnom folijom i  podkonstrukcijom koja se ne temelji, gdje je najveća visina tunela manja ili jednaka 2.5 m i širina tunela manja ili jednaka 6 m;
 • građevinu i opremu koja se koristi za držanje životinja, poput: ograde pod naponom struje 24 V (električni pastir), pojilo za životinje, nadstrešnica i konstrukcija za košnice pčela.

 Radovi koji je moguće izvoditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta su sljedeći:

 • održavanje postojeće građevine, hitne popravke za zajedničke dijelove i uređaje zgrade;
 • ugradnja sustava grijanja na postojećoj zgradi, hlađenja ili klimatizacije do 30 kW te zamjena vanjskih i unutarnjih prozora i vrata;
 • priključenje na električnu mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinski i kabelsku televiziju u postojećoj građevini;
 • sve vrste radova kojima se omogućuje nesmetani pristup i kretanje osobama sa teškoćama u kretanju na hodnicima, stubama, unutar same građevine i na javnim površinama.

Graditi je moguće, bez građevinske dozvole, ali u skladu sa glavnim projektom, sljedeće:

 • pomoćne građevine koja se planira graditi uz postojeću zgradu i sadrži jednu etažu do 50 m² tlocrtne površine;
 • spremnik goriva koji zaprima do 10 m³,
 • bazen do 100 m² koji je ukopan u tlo;
 • sustav sunčanih kolektora/fotonaponskih modula čija je svrha proizvodnja toplinske i/li električne energije, no bez mogućnosti predaje u mrežu;
 • ogradu koja je viša od 2.2 m te ogradni zid viši od 1.6 m te potporni zid viši od 1 m;
 • građevinu i opremu koje su namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru, hidrantski priključak za navodnjavanje, zacijevljeni bunar koji ima promjer manji ili jednak 100 cm, kanal u kojem se skupljaju oborinske i erozivne vode i akumulacija za navodnjavanje;
 • plastenik i staklenik koji su namijenjeni biljnoj proizvodnji određene pokrovne mase i potkonstrukcijom koja sadrži temelje, no kojima nije izvedeno grijanje i ostale instalacije;
 • antenski stup elektroničke komunikacijske opreme;
 • zamjenski informacijski stup čija je oglasna površina veća od 12 m² i reklamni pano čija je oglasna površina veća od 12 m²;

Izvoditi je također moguće, bez građevinske dozvole, ali skladu s glavnim projektom, sljedeće  radove:

 • ako se postojeća zgrada preuređuje te se time mijenja organizacija prostora, instalacije i nenosivi pregradni elementi zgrade;
 • gradnja krovnih kućica i podizanje novog nadozida do najviše 0.6 m ili postojećeg nadozida koji se jednom povećava za najviše 0.6 m;
 • ako se završava nezavršena zgrada, sa donesenim rješenjem o izvedenom stanju pa se mogu izvesti fasade, ravni, kosi ili zaobljeni krov bez nadozida ili s nadozidom do najviše 0.6 , ali se ne može povećati bez građevinske dozvole;
 • ako se postojećoj zgradi dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi koji su dio omotača njenog grijanog ili hlađenog dijela ili pripadaju dijelu tehničkog sustava zgrade, poput vodovoda i kanalizacije, postrojenja za grijanje, hlađenje ili ventilaciju, plinske i elektroinstalacije, prozirnih elemenata na pročelju (izuzev vrata i prozora), toplinske izolacije zidova, stropova, podova, zaobljenih, kosih i ravnih krovova te hidroizolacije.

Glavni projekt za građenje građevine za koju se izdaje uporabna dozvola mora sadržavati potvrde javnopravnih tijela.

Investitori su dužni prijaviti početak građenja, odnosno izvođenja radova, dok je stručni nadzor građenja propisan pravilnikom.

Uklanjati se mogu, bez projekta uklanjanja, one građevine koje su razvrstane Zakonom o gradnji te pripadaju u 4. i 5. podskupinu i radovi propisani Pravilnikom.

Be the first to comment

Leave a Reply