Građevinski dnevnik

Izvođač mora za vrijeme gradnje voditi dnevnik gradnje iliti građevinski dnevnik. Građevinski dnevnik ili dnevnik gradnje se  vodi u obliku uvezane knjige, original i kopija s dvostruko obilježenim stranicama tako da se kopija može trgati iz knjige.

Građevinski dnevnik osobno vodi rukovoditelj radova ili ona osoba koju rukovoditelj radova odredi da od dana uvođenja izvođača u posao pa do dana primopredaje vodi dnevnik. U dnevnik se svaki dan upisuju podaci o tijeku i načinu izvođenja radova. Zapisuju se svi oni koji se u sljedećim fazama neće moći pregledati (u to spadaju temeljne jame i podloge prije radova, oplata i armatura prije betoniranja, zidani elementi prije žbukanja, posteljica prije izgradnje gornjeg sloja, instalacije prije zatrpavanja i slično). Zapisuju se podaci o uzimanju materijala za ispitivanje, ispitivanja na gradilištu, rezultati istih tih ispitivanja i testiranja, eventualno o nekim prirodnim događanjima, prispijeću, porijeklu i kvaliteti materijala i opreme koja se nalazi i isporučuje na gradilište i slično.

Također se moraju upisati svi oni podaci koji mogu poslužiti kao dokaz kod obračuna izvedenih radova, poput podataka o izmjenama i dopunama projekta, nepredviđenim i naknadnim radovima, radovima koji se obračunavaju u režijskim satima, izmjenama uvjeta o radu, mehanizaciji na gradilištu, broj uposlenih i njihovoj kvalifikacijskoj strukturi, kategoriji zemljišta, kotama iskopa, kategoriji zemljišta, izmjenama uvjeta rada i slično.

Izvođač i nadzorni inženjer komuniciraju putem građevinskog dnevnika u vezi s navedenim podacima kao i drugim problemima. Ta komunikacija je naročito potrebna kada se radi o održavanju rokova, pribavljanju potrebne dokumentacije, ocjene kvalitete, otklanjanja uočenih nedostataka, isplatom radova itd. Nadzorni inžinjer daje izvođači sva potrebna uputstva.

Rukovoditelj radova i nadzorni inženjer provjeravaju točnost podataka u tijeku jednog dana i to svojim potpisom. Nadzorni inženjer pohranjuje kopiju potpisanih stranica, a drugi primjerak ostaje kod samog izvođača. Podaci koji su upisani u dnevnik građenja ne smiju se ispravljati, mijenjati niti nadopunjavati. Sve od toga navedenoga može se unijeti u dnevnik novim upisom.

Svi upisi dnevnik građenja smatra se istinitim dok se ne dokaže suprotno. Troškove dokazivanja platit će ona strana koja je upisala neistinit podatak u dnevnik građenja.