Obrazac građevinske knjige

obrazac građevinske knjige

Obrazac građevinske knjige nije ništa drugo nego list građevinske knjige u smislu programa koji također predstavlja dokument. Taj dokument možete oblikovati, doraditi, dodati Vaš logotip, isprintati itd.

Građevinska knjiga se sastoji od listova na kojima su zasebno navedeni svi troškovi, dopune i izmjene za vrijeme gradnje. Građevinsku knjigu je dužan voditi investitor ili vlasnik objekta koji se gradi.

Izgled građevinske knjige i obrazac građevinske knjige

Izgled građevinske knjige može biti virtualno izrađen (obrazac građevinske knjige možete pronaći na službenim stranicama nadležnih tvrtki koje se bave građevinskim poslovima) kao i u tiskanom obliku, a mogućnošću dodavanja logotipa, opisa, napomena, crteža ili fotografija.
U građevinskoj knjizi moraju točno biti spomenute mjere i količine materijala koje su se koristile prilikom gradnje. Sve promjene i dopune građevinske knjige moraju biti odobrene (obostrano potpisane) i napomenute u građevinskoj knjizi.
Katkad je potrebno i ucrtati neke skice. Također, sve količine koje su spomenute u knjizi, a ovjerio ih je inženjer i ne mogu se naknadno provjeravati i mjeriti, smatraju se konačnim količinama i mjerama.