Građevinska dozvola

uporabna dozvola za obiteljsku kuću

ŠTO JE GRAĐEVINSKA DOZVOLA?

Građevinska dozvola je potrebna kako bi pristupili gradnji/rekonstrukciji objekta. Investitor podnosi zahtjev za izdavanje, te ga je potrebno uputiti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se gradnja/ rekonstrukcija planira. Od 2014. godine zahtjev se može podnijeti u elektroničkom obliku.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Za izdavanje zahtjeva građevinske dozvole morate priložiti:

 • tri primjerka glavnog projekta,
 • izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen,
 • pisano izvješće o kontroli glavnog projekta (ako je kontrola propisana),
 • potvrda o nostrifikaciji glavnog projekta (ako je projekt izrađen prema stranim propisima),
 • potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnio zahtjev za izdavanje tih potvrda, odnosno utvrđivanje tih uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom ovim Zakonom,
 • potvrdu javnopravnog tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu),
 • dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole i
 • dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom), ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor
 • plaćena upravna pristojba 70 kn

Građevinska dozvola nema pravnih učinaka na vlasništvo ni na druga stvarna prava na nekretninu za koju je izdana. Ne predstavlja pravnu osnovu za ulazak u posjed nekretnine te je za njeno izdavanje samo dokazni pravni interes.

UVJETI ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Kako bi se građevinska dozvola izdala potrebno je ispuniti određene uvjete:

 • da li su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti i izdane sve propisane potvrde glavnog projekta,
 • da li je glavni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom,
 • da li je glavni projekt izradila ovlaštena osoba,
 • da li je glavni projekt propisno označen,
 • da li je glavni projekt izrađen tako da je onemogućena promjena njegova sadržaja, odnosno zamjena njegovih dijelova
 • da li je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja.
 • da li je strankama u postupku omogućen uvid u spis predmeta

Ukoliko su ispunjeni svi navedeni uvjeti te postoji mogućnost priključenja građevinske čestice, odnosno zgrade na prometnu površinu ili da je izdana građevinska dozvola za građenje prometne površine, ako postoji mogućnost priključenja zgrade na javni sustav odvodnje otpadnih voda, ako prostornim planom nije omogućeno priključenje na vlastiti sustav odvodnje i da postoji mogućnost priključenja zgrade na niskonaponsku električnu mrežu ili da ima autonomni sustav opskrbe električne energije, ako se radi o zgradi u kojoj je projektirano korištenje iste izdat će se građevinska dozvola za zgradu.

Građevinsku dozvolu mora dostaviti nadležni ured kao i upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje komunalnog doprinosa s podacima potrebnim za obračun iznosa tog doprinosa i tijelu nadležnom za utvrđivanje vodnog doprinosa s podacima potrebnim za obračun iznosa tog doprinosa.

Komunalni odnosno vodni doprinos po izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu odnosno po izvršnosti rješenja o vodnom doprinosu plaća investitor.

Ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole građevinska dozvola nije valjana te se ne može više produljiti. Investitor je u tom razdoblju dužan riješiti pitanje prava građenja i pristupiti gradnji.

 

Be the first to comment

Leave a Reply