Glavni projekt

Glavni projekt

Glavni projekt je skup projekata koji su međusobno usklađeni koji zajedno daju tehničko rješenje građevine i dokazuju da su prilikom gradnje ispunjeni temeljni zahtjevi i drugi određeni i propisani uvjeti i zahtjevi.

Glavni projekt za građenje za građevine (kojima se prema zakonu izdaje lokacijska dozvola) izrađuje se u skladu s lokacijskim uvijetima koji su određeni dozvolom, posebnim propisima, posebnim uvijetima koji se utvrđuju u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i u postupku procjene utjecaja na okoliš, tehničkim propisima, ovim zakonom i ostalim propisima na temelju ovog zakona i drugi propisi kojima se uređuju uvjeti i zahtjevi za građevinu.

Za građenje građevina kojima se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, glavni projekt se izrađuje u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim posebnim uvjetima, prostornim planom, tehničkim propisima, ovim zakonom, i drugim propisima kojima se uređuju uvjeti i zahtjevi za građevinu.

Glavni projekt ovisno o vrsti građevine sadrži: (1) građevinski projekt, (2) arhitektonski projekt, (3) strojarski projekt, (4) elektrotehnički projekt.

Izradi glavno projekta prethodi izrada:

 1. geomehaničkog elaborata
 2. krajobraznog elaborata
 3. elaborata zaštite od požara
 4. prometnog elaborata
 5. elaborata tehničko-tehnološkog rješenja
 6. elaborata zaštite od buke
 7. elaborata zaštite na radu
 8. konzervatorskog elaborata

I drugi još neki drugi elaborati ako su potrebni.

glavni projekt tj njegovoj izradi odnosno nekim projektima koje sadrži, ovisno o vrsti građevine tj. vrsti radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada:

 1. geomehaničkog elaborata
 2. krajobraznog elaborata
 3. elaborata tehničko-tehnološkog rješenja
 4. prometnog elaborata
 5. elaborata zaštite na radu
 6. elaborata zaštite od požara
 7. elaborata zaštite od buke
 8. konzervatorskog elaborata

i još neki drugi elaborati ako su potrebni.

Glavni projekt mora sadržavati u sebi podatke koji su potrebni za izračun komunalnog i vodnog doprinosa.

Glavni projekt za građenje građevine (za koju se ne izdaje građevinska dozvola) izrađuje se u skladu s tehničkim i drugim propisima kojima se uređuju uvjeti i zahtjevi za građevinu i ne smije biti protivan prostornom planu.