Dokumentacija za kategorizaciju apartmana

dokumentacija za kategorizaciju apartmana

Kategorizaciju apartmana je potrebno napraviti kako bi se znalo koju vrstu uslugu nudite  s obzirom na iznajmljivanje smještaja. U kategorizaciju pripadaju sljedeće kategorije: iznajmljivanje soba i apartmana, iznajmljivanje studio apartmana, iznajmljivanje kuće za odmor i broj zvijezdica koji se dobije na osnovu rješenja kategorizacije.

Kategorizacija je obavezna ako želite legalno iznajmljivati smještaj. Zahtjev za kategorizaciju se treba podnijeti u uredu državne uprave u Zagrebu na odjelu za turizam, a uz zahtjev je potrebna i dokumentacija za kategorizaciju apartmana.

Dokumentacija za kategorizaciju apartmana

Do zahtjeva za kategorizaciju možete doći fizički ako odete u ured državne uprave u Zagrebu, ili možete na internetskim stranicama državne uprave pronaći link sa željenim obrascem, ispunite ga i pošaljete.

Uz zahtjev trebat će vam i dokumentacija za kategorizaciju apartmana, a to su sljedeći dokumenti:

1. Dokaz o državljanstvu države članice EU tj. preslika osobne iskaznice

2. Dokaz o vlasništvu objekta
a) Izvadak iz zemljišne knjige
b) Pisana suglasnost suvlasnika objekta
c) Pisana suglasnost vlasnika objekta (ako zahtjev predaje član obitelji koji nije vlasnik)

3. Dokaz o uporabljivosti građevine – objekta u kojem će se pružati usluge sukladno Zakonu o gradnji

4. Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi plaćenu u državnim biljezima ili elektroničkim putem, u iznosu od 70 kn (20 kn prilikom predaje zahtjeva)

Nakon što ste prikupili svu potrebnu dokumentaciju, te dokumente treba predati u ured državne uprave u Zagrebu te ako je sve u redu s dokumentima, dobit ćete rješenje o kategorizaciji. S tim rješenjem trebate otići u nadležnu policijsku postaju i prijaviti se u poreznu ispostavu i u turističku zajednicu.

Zahtjev za kategorizaciju soba i apartmana za obrtnike i trgovačka društva drugačiji je od zahtjeva za kategorizaciju za građane.

Ploča za kategorizaciju apartmana

Za kategorizaciju apartmana morat ćete kupiti i odgovarajuču ploču za kategorizaciju apartmana na kojoj se jasno vidi koju vrstu usluge nudite te broj zvijezdica koji ste dobili u rješenju o kategorizaciji apartmana. Ploče je potrebno naručiti od proizvođača koji za to imaju suglasnost Ministarstva turizma.