Dokumentacija za gradnju kuće

dokumentacija za gradnju kuće

Za sve koji su  odlučili izgraditi krov nad glavom i kreću sa gradnjom obiteljske kuće, od dokumentacija za gradnju kuće je potrebno sakupiti pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, glavni projekt i elaborat iskolčenja građevine.

Zakonski, obiteljskom kućom smatra se objekt bruto građevinske površine do 400 četvornih metara; početak njene izgradnje moguć je nakon što se prikupi potrebna dokumentacija za gradnju kuće:

rješenje o uvjetima građenja – njegovo izdavanje tražit ćete od velikih gradova (sva mjesta sa više od 35.000 stanovnika) i gradova sjedišta županija za svoja područja; rješenje možete zatražiti i u županijskom uredu za sve ostale općine i gradove na području županije u kojoj se planira graditi građevina.

Zahtjev za rješenjem o uvjetima građenja podnosi se u pisanom obliku; podnijet ćete ga posebnim odijelima u gore navedenim sjedištima.

Uz zahtjev treba priložiti i:

  • idejni projekt sa prikazanom situacijom na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi; idejni projekt predaje se u 3 primjerka;
  • dokaz o pravu građenja na zemljištu od kojeg će biti formirana građevna čestica ili, ukoliko je riječ o dogradnji, na postojećoj građevini;
  • nalaze uposebne uvjete tijela državne uprave koje je nadležno za poslove kulturnih dobara za građevinu koja se naselju ili njegovom dijelu koje je upisano u Registar kulturnih dobara RH te se tretira kao kulturno-povijesna cjelina ili je ista upisana u navedeni registar kao kulturno dobro.

Idejnim projektom smatra se skup međusobno usklađenih crta i dokumenata uz koje se daje idejno-tehničko rješenje i smještaj građevine na građevnoj čestici, na odgovarajućoj geodetskoj podlozi. Izrađuje se od strane projektanta (arhitektoske ili inženjerske struke) te je potrebno da sadržava podatke kojim se obračunavaju komunalni i vodni doprinos u skladu sa posebnim popisima. Idejni projekt potrebno je trajno čuvati.

Dokazom o pravu građenja smatra se:

  • izvadak iz zemljišne knjige koje dokazuje kako je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici  ili građevini na kojoj se namjerava graditi;
  • ugovor ili odluka izdan od strane nadležne državne vlasti temeljem kojeg je investitor stekao pravo vlasništva, pravo građenja ili pravo služnosti;
  • ugovor o ortakluku sklopljenim sa vlasnikom nekretnine, sa ciljem zajedničkog građenja ili rekonstrukcije;
  • pisana suglasnost izdano od strane vlasnika postojeće građevine u slučaju rekonstrukcije te građevine, ukoliko posebni zakon ne propisuje drugačije;
  • pisana suglasnost izdana od strane fiducijarnog vlasnika, dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor.

Glavni projekt – izrađuje se od strane projektanta te je, po potrebi, kontroliran od strane revidenta.

On predstavlja skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i kojim se dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva koji su propisani zakonom.

Ovisno o vrsti građevine odnosno radova, glavni projekt sadrži: arhitektonski projekt, strojarski projekt, troškovnik projektiranih radova, građevinski projekt.

Ovisno o obilježjima građevine/radova, kontrola glavnog projekta provodi se od strane revidenta koji obavlja kontrolu zaštite od buke, kontrolu mehaničke otpornosti i stabilnosti, uštede energije i toplinske zaštite te zaštite okoliša. O svemu navedenom potrebno je sastaviti pisano izvješće i ovjeriti dijelove projekta.

Elaborat iskolčenja građevine – izrađuje se od strane ovlaštenog geodeta.

Njime se smatra ucrtavanje tlocrta vanjskog obrisa objekta na gradilištu ili – određivanje točnog mjesta na građevnoj čestici na kojem se planira izgraditi građevina.

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply