Do legalne zgrade rješenjem o izvedenom stanju

Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama

Postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju – legalizacijom zgrade – propisan je Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama te se donosi za jednu ili više nezakonito izgrađenih zgrada koje se nalaze na jednoj ili više katastarskih čestica. Nakon što se pravovremeno preda zahtjev za rješenjem o izvedenom stanju, potrebno je provesti očevid na licu mjesta od strane osobe nadležnog upravnog tijela. Nakon toga se vrši i uvid u DOF5120 II (uvjerenje) uz koje se prilaže ispis snimanja te se prilaže službena bilješka koju je potrebno sastaviti.

U roku od 30 dana od predaje uredno podnesenog zahtjeva, nadležno tijelo je dužno izdati rješenje o izvedenom stanju.

Nakon izvršnosti rješenja o izvedenom stanju, osoba koja je podnijela zahtjev, tj. vlasnici zgrade, dužni su platiti vodni i komunalni doprinos. Vodi se upravni postupak zbog donošenja rješenja o izvedenom stanju u kojem sudjeluju: podnositelj zahtjeva, vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta u sklopu koje se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta koja neposredno graniči s česticom zemljišta  u sklopu koje je nezakonito izgrađena zgrada i jedinica lokalne samouprave te je njima nužno omogućiti uvid u spis predmeta zbog izjašnjenja; poziv za isti se dostavlja putem javne objave na oglasnoj ploči nadležnog upravnog tijela. Ukoliko se stranka ne odazove pozivu za uvid u spis, nije više u mogućnosti zatražiti obnovu postupka.

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama propisuje se obavezni sadržaj koji mora imati rješenje te sastavni dio rješenja. Sadržaj je obavezan te mora sadržavati, odnosno biti ovjeren  potpisom službenika i pečatom nadležnog tijela. Stranke moraju provjeravati sadrži li rješenje sve sastavne dijelove kako bi isto mogli koristiti u budućim postupcima kao što su nadogradnja, katastarska provedba, rekonstrukcija, u sklopu nekog drugog spora i slično.

Sadržaj izreke rješenja o izvedenom stanju mora imati:

–             utvrđenje da se zgrada ozakonjuje (informaciju o ozakonjenju radova izvedenih u svrhu promjene namjene, promjene broja funkcionalnih jedinica ili slično);
–             popis i opis građevina koje nisu zgrade (one se ozakonjuju zajedno sa zgradom ukoliko, naravno, takvih ima);
–             ime katastarske općine i broj jedne ili više katastarskih čestica na kojima se nalazi  izgrađena zgrada;
–             podatak o stupnju dovršenosti zgrade, odnosno radova (da li je riječ o završenoj ili nezavršenoj zgradi);
–             podatke o zgradi, tj. radovima  obzirom na način smještaja na katastarskoj čestici ili česticama (da li je riječ o slobodnostojećoj, poluugrađenoj ili ugrađenoj) i njezinoj zahtjevnosti (zahtjevna zgrada, manje zahtjevna zgrada, jednostavna zgrada ili pomoćna zgrada), namjenu za koju će se zgrada koristiti, vanjsku veličinu zgrade (odnosno njenu visinu, dužinu i širinu), broj i vrstu etaža, broj i vrstu funkcionalnih jedinica te oblik krova.

Sastavni dio rješenja o izvedenom stanju jest geodetski snimak izvedenog stanja; isti se dobiva i ovjerava  od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Ukoliko je na katastarskom planu već evidentirana nelegalna zgrada, prilikom predaje zahtjeva za rješenjem o izvedenom stanju nužno je priložiti samo kopiju katastarskog plana sa ucrtanim objektom. Ako se radi o nelegalno izgrađenoj pomoćnoj zgradi koja je u funkciji osnovne zgrade te ima jednu etažu i tlocrtnu površinu manju od 50 m2, za nju se ne prilaže geodetski snimak, dovoljna je i kopija katastarskog plana.

Za završenu zgradu ili njezin završeni dio za koje je doneseno rješenje o izvedenom stanju smatra se, prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, postojećom građevinom te se može koristiti, rekonstruirati, moguće je priključenje na komunalne vode i drugu infrastrukturu, moguće je i izdavanje potvrde za njezin posebni dio koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu; sve navedeno je moguće realizirati, naravno, u skladu sa posebnim propisima.

U katastarskom operatu katastarski ured evidentira završenu zgradu kojim se uređuje katastar ukoliko je za nju ili njezin dio doneseno rješenje o izvedenom stanju.

Be the first to comment

Leave a Reply