Cijena analize vode

Cijena analize vode

Cijena analize vode može varirati i na nju utječe više faktora: od toga koji laboratorij vrši analizu vode pa do toga koji se još parametri uzimaju u obzir prilikom ispitivanja vode. Cijena analize vode često je povećana radi dodatnih parametara poput mineralnih ulja.

Ispitivanje vode za piće

Supstance koje se analiziraju i pronalaze u vodi i analiziraju su miris, boja, okus, temperatura, mutnoća, pH vrijednost, kloriti, amonijak, vodljivost,  utrošak KMnO4, nitriti i nitrati, željezo i slobodan klor.

Ispitivanje pitkih, površinskih, bazenskih i podzemnih voda

Ispitivanje pitkih (ispitivanje vode za piće), površinskih, bazenskih i podzemnih voda uključuje sljedeće parametre:

– metali

– aromatski ugljikovodici (BTEX)

– triazinski i ostali herbicidi (atrazin, ametrin, simazin, prometrin, simetrin, prometon, propazin, terbutrin i dr.)

– poliklorirani bifenili (PCB) i trifenili (PCT)

– organoleptički i fizikalno-kemijski pokazatelji (pH, elektrovodljivost, oksidativnost, tvrdoća, ioni i sl.)

– ftalati

– policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) (naftalen, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, benzo (a) piren, dibenz (a, h) antracen, benz (g, h, i) perilen i dr.)

– lakohlapivi halogenirani ugljikovodici

– organofosforni i organoklorni pesticidi (HCH, HCB, lindan, heptaklor, aldrin, dieldrin, endrin, DDT i derivati, metoksiklor, alaklor i dr.)

– anionski, neionski i kationski detergenti

– makrolidni antibiotici (Azitromicin, Eritromicin)

– adsorptivni organski halogeni (AOX)

– fenoli, ukupna i mineralna ulja

– ukupni i otopljeni organski ugljik (TOC/DOC)

Mikrobiološka analiza vode

Mikrobiološko ispitivanje vode uključuje ispitivanje vode sljedećim parametrima:

Escherichia coli, ukupni koliformi, Pseudomonas aeruginosa, fekalni koliformi, broj kolonija (aerobnih bakterija) na 37 °C, broj kolonija (aerobnih bakterija) na 22 °C, Clostridium perfrigens, sulfitreducirajuće klostridije, enterokoki, Salmonella i slično.

 

Kemijska analiza vode i fizikalno-kemijska analiza vode

Kemijska i fizikalno kemijska analiza vode uključuje ispitivanje vode sljedećim parametrima i na sljedeće supstance: miris, temperatura, boja, okus, pH-vrijednost, isparni ostatak, sumporovodik, tetrakloreten, 1,1,1-trikloretan, 1,2-dikloretan, trikloreten, nionski i neionski tenzidi, ukupna tvrdoća, ukupni organski ugljik, kisik, BPK, KPK, TOC, DOC, nitriti, nitrati, fluoridi, amonijak, kalcij, elektrovodljivost, ukupni fosfor, nusprodukti dezinfekcijeklorirani, silikati, kloridi, sulfati, fosfati, ukupni dušik, utrošak KMnO4, hidrogenkarbonati, kalij, natrij, magnezij, organofosforni i triazinski pesticidi, mineralna ulja, metali i drugo.

Ispitivanje otpadnih voda

Ispitivanje otpadnih voda uključuje analizu vode na sljedećim parametrima:

– adsorptivni organski halogeni (AOX)

– triazinski i ostali herbicidi (atrazin, ametrin, simazin, prometrin, simetrin, prometon, propazin, terbutrin i dr.)

– policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) (naftalen, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, benzo (a) piren, dibenz (a, h) antracen, benz (g, h, i) perilen i dr.)

– organofosforni i organoklorni pesticidi (HCH, HCB, lindan, heptaklor, aldrin, dieldrin, endrin, DDT i derivati, metoksiklor, alaklor i dr.)

-metali

– aromatski ugljikovodici (BTEX)

– lakohlapivi halogenirani ugljikovodici (kloroform, 1,1,1-trikloretan, tetraklorugljik, trikloreten, bromdiklormetan, tetrakloreten, dibromklormetan, bromoform i sl.)

– makrolidni antibiotici (Azitromicin, Eritromicin)

– poliklorirani bifenili (PCB) i trifenili (PCT)

– fenoli, ukupna i mineralna ulja

– organoleptički i fizikalno-kemijski pokazatelji

– ukupni i otopljeni organski ugljik (TOC/DOC)

– anionski, neionski i kationski detergenti.

Uzimanje uzorka vode za analizu

U pravilu po uzorak vode dolazi netko iz laboratorija iz kojeg se ispitivanje vode već naručilo, a ta jse izlazak na teren, uz samu cijenu analize vode, plaća do 100 kuna, ovisno o laboratoriju. Ali uvijek postoji mogućnost da korisnik sam donese uzorak vode na analizu, ali to se ne preporuča. Nije preporučljivo jer  ako osoba ne zna kako pravilno postupati prilikom uzimanja uzorka vode, voda u laboratorij može stići dodatno kontaminirana i zagađena. Za pravilno uzimanje uzorka, voda se mora spremati u posebnu bočicu koja je prethodno sterilizirana, te se prilikom uzimanja uzorka vode mrežica na slavini skine, mjeri se klor i temperatura vode također.

 

Cijena analize vode za piće i općenito

Cijena analize vode varira, a vrlo važna stavka u određivanju cijene je opremljenost laboratorija za takve poslove. S obzirom na to da u analizu vode spada i analiza mineralnih ulja, to dodatno poskupljuje cijenu same analize. Tako jedan uzorak vode može povisiti cijenu do oko 1000 kuna, ako su neki od parametara analize ulja i slično.

S druge strane, ako laboratorij nema mogućnosti za dodatne analize vode na mineralna ulja, tada se uzorak mora dalje slati u neke druge zavode, što onda još više povisuje cijenu analize vode.