Analiza vode

analiza vode

Ispitivanje pitkih, površinskih, bazenskih i podzemnih voda

Ispitivanje pitkih (ispitivanje vode za piće), površinskih, bazenskih i podzemnih voda uključuje ispitivanje sljedećih supstanci u vodi:

– organoleptički i fizikalno-kemijski pokazatelji (pH, elektrovodljivost, oksidativnost, tvrdoća, ioni i sl.)

– metali

– lakohlapivi halogenirani ugljikovodici

– aromatski ugljikovodici (BTEX)

– adsorptivni organski halogeni (AOX)

– ukupni i otopljeni organski ugljik (TOC/DOC)

– organofosforni i organoklorni pesticidi (HCH, HCB, lindan, heptaklor, aldrin, dieldrin, endrin, DDT i derivati, metoksiklor, alaklor i dr.)

– triazinski i ostali herbicidi (atrazin, ametrin, simazin, prometrin, simetrin, prometon, propazin, terbutrin i dr.)

– poliklorirani bifenili (PCB) i trifenili (PCT)

– policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) (naftalen, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, benzo (a) piren, dibenz (a, h) antracen, benz (g, h, i) perilen i dr.)

– fenoli, ukupna i mineralna ulja

– anionski, neionski i kationski detergenti

– ftalati

– makrolidni antibiotici (Azitromicin, Eritromicin)

 

Ispitivanje otpadnih voda

Ispitivanje otpadnih voda uključuje analizu vode na sljedeće supstance:

– organoleptički i fizikalno-kemijski pokazatelji

-metali

– lakohlapivi halogenirani ugljikovodici (kloroform, 1,1,1-trikloretan, tetraklorugljik, trikloreten, bromdiklormetan, tetrakloreten, dibromklormetan, bromoform i sl.)

– aromatski ugljikovodici (BTEX)

– adsorptivni organski halogeni (AOX)

– ukupni i otopljeni organski ugljik (TOC/DOC)

– organofosforni i organoklorni pesticidi (HCH, HCB, lindan, heptaklor, aldrin, dieldrin, endrin, DDT i derivati, metoksiklor, alaklor i dr.)

– triazinski i ostali herbicidi (atrazin, ametrin, simazin, prometrin, simetrin, prometon, propazin, terbutrin i dr.)

– poliklorirani bifenili (PCB) i trifenili (PCT)

– policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) (naftalen, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, benzo (a) piren, dibenz (a, h) antracen, benz (g, h, i) perilen i dr.)

– fenoli, ukupna i mineralna ulja

– anionski, neionski i kationski detergenti

– makrolidni antibiotici (Azitromicin, Eritromicin)

 

Mikrobiološka analiza vode

Mikrobiološko ispitivanje vode uključuje ispitivanje vode na sljedeće supstance:

ukupni koliformi, fekalni koliformi, Escherichia coli, enterokoki, broj kolonija (aerobnih bakterija) na 37 °C, broj kolonija (aerobnih bakterija) na 22 °C, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfrigens,  sulfitreducirajuće klostridije, Salmonella i slično.

Kemijska analiza vode i fizikalno-kemijska analiza vode

Kemijska i fizikalno kemijska analiza vode uključuje ispitivanje vode na sljedeće supstance i sljedećim parametrima: temperatura, boja, miris, okus, pH-vrijednost, elektrovodljivost, isparni ostatak, sumporovodik, ukupna tvrdoća, ukupni organski ugljik, kisik, BPK, KPK, TOC, DOC, ukupni fosfor, ukupni dušik, utrošak KMnO4, hidrogenkarbonati, amonijak, nitriti, nitrati, fluoridi, kalcij, kalij, natrij, magnezij, silikati, kloridi, sulfati, fosfati, fenoli, mineralna ulja, nusprodukti dezinfekcije, trikloreten, tetrakloreten, 1,1,1-trikloretan, 1,2-dikloretan, anionski i neionski tenzidi, klorirani, organofosforni i triazinski pesticidi, metali i slično.

Ispitivanje vode za piće

Parametri za ispitivanje vode za piće su temperatura, miris, okus, boja, mutnoća, pH, vodljivost, kloridi, utrošak KMnO4, amonijak, nitrati, nitriti, slobodni klor i željezo.

 

Cijena analize vode za piće i općenito

Zakonski je određeno da analizu vode mora izdati ovlašteni laboratorij. Što se tiče cijene analize, tu je vrlo važno koliko je taj laboratorij opremljen za te poslove, s obzirom na to da u analizu vode spada i analiza mineralnih ulja koji poskupljuju cijenu same analize. Tako jedan uzorak vode može povisiti cijenu do oko 1000 kuna, ako su neki od parametara analize ulja i slično.

S druge strane, ako laboratorij nema mogućnosti za dodatne analize vode na mineralna ulja, tada se uzorak mora dalje slati u neke druge zavode, što onda još više povisuje cijenu analize vode.

 

Uzimanje uzorka vode za analizu

Obično se po uzorak vode šalje na teren nekog od radnika iz laboratorija te se sam taj izlazak na teren plaća dodatno do oko 100 kn, opet ovisno o kojem se laboratoriju radi. Ali postoji uvijek mogućnost da kupac sam odnese uzorak vode na analizu, iako to nije preporučljivo. Ako osoba ne zna kako pravilno uzeti uzorak vode, prilikom transporta tog uzorka može doći do dodatnog zagađenja vode. Za pravilno uzimanje uzorka potrebna je mikrobiološka bočica koja je prethodno sterilizirana. A prilikom samog uzimanja uzorka sa slavine se skida mrežica, mjeri se klor i temperatura vode.