Lakše izdavanje dozvola Zakonom o gradnji

Lakše izdavanje dozvola za građenje Zakonom o gradnji

Izmjene Zakona o gradnji kojima bi se trebao omogućiti pravodobni početak gradnje većeg broja kapitalnih građevina, što je povezano sa ugovorima sklopljenima od strane države kojima će se istoj omogućiti ispunjenje obaveza koje su preuzete sa tim ugovorima, puštene su u saborsku proceduru. Predloženim izmjenama pokušat će se poboljšati učinkovitost [PROČITAJ VIŠE]

Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama

Do legalne zgrade rješenjem o izvedenom stanju

Postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju – legalizacijom zgrade – propisan je Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama te se donosi za jednu ili više nezakonito izgrađenih zgrada koje se nalaze na jednoj ili više katastarskih čestica. Nakon što se pravovremeno preda zahtjev za rješenjem o izvedenom stanju, potrebno [PROČITAJ VIŠE]

Rješenje o izvedenom stanju

Rješenje o izvedenom stanju

Nakon što je obavljen očevid, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru je plaćena ili, u slučaju obročne otplate, kada je plaćen prvi obrok te kada su priloženi svi potrebni dokumenti, donosi se rješenje o izvedenom stanju. Ono nije ograničeno isključivo na jednu građevinu – rješenje o izvedenom stanju [PROČITAJ VIŠE]

Tko izdaje građevnu dozvolu?

Građevna dozvola

Kada je pred vama zadatak ishođenja građevne dozvole, adresa na koju se potrebno zaputiti jest ona ureda Grada Zagreba koji je nadležan za poslove graditeljstva na čijem se području planira izgraditi građevina; kraće rečeno, građevnu dozvolu izdaje ured državne uprave u županiji. U određenim slučajevima Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog [PROČITAJ VIŠE]

zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Investitor podnosi zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Za one zahtjeve za koje nije potrebno izdati lokacijsku dozvolu, kako bi se ishodila građevinska dozvola potrebno je priložiti: glavni projekt u 3 primjerka izjavu kako je glavni projekt izrađen sukladno prostornom planu i ostalim propisima kojih se treba držati; izjavu daje projektant [PROČITAJ VIŠE]

Rješenje o izvedenom stanju

Kako do Rješenja o izvedenom stanju?

Ured državne/gradske uprave, nakon što je utvrđeno kako su zadovoljeni svi uvjeti koji su predviđeni prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, izdaje Rješenje o izvedenom stanju. Rješenje se izdaje nakon što se utvrdi kako je uz zahtjev priložena i sva potrebna dokumentacija. Uz papirologiju, važno je da snimka [PROČITAJ VIŠE]

Cijena građevinske dozvole

Kolika je cijena građevinske dozvole?

Cijena građevinske dozvole varira od lokacije na kojoj se vrši građevinski zahvat i nije unificirana za područje cijele Hrvatske. Dobra vijest je da cijena same građevinske dozvole nije visoka no, naravno, postoje brojni drugi izdaci koje je potrebno podmiriti kako bi ona došla u vaš posjed. Obzirom da se najveći [PROČITAJ VIŠE]